Archiwum: Kwiecień, 2014

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 29 kwi 2014

Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno lokalny (dzielnicowy) jak i ogólnomiejski.
Zadania lokalne to takie, które odpowiadają potrzebą mieszkańców danej dzielnicy i realizowane są w ramach środków wydzielonych do ich dyspozycji (100.000 zł)
Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim (czyli takich które służyć będą mieszkańcom całego miasta) przeznaczono kwotę 2.700.000 zł .
Projekt składa się na specjalnym formularzu który można pobrać ze strony internetowej naszej dzielnicy www.dzielnica8.krakow.pl oraz www.budzet.krakow.pl
Spotkanie informacyjne – na które serdecznie zapraszam – dotyczące budżetu odbędzie się 15 maja w CK Ruczaj przy ul. Rostworowskiego 13 o godz.18:30.
Projekty do budżetu obywatelskiego składać będzie można do 16 czerwca (m.in. w biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VIII – Dębniki przy ul. Praskiej 52), po weryfikacji formalno-prawnej złożonych projektów nastąpi głosowanie, które odbędzie się na przełomie września i października.

Budżet Obywatelski w Dzielnicy VIII

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 kwi 2014

Bulwar Wołyński to jedno z niewielu miejsc nad Wisłą, które „żyje”. Balon widokowy, plaża miejska (boiskami do futbolu i siatkówki plażowej, z bezpłatnym placem zabaw, leżakowanie też gratis), basen, przystanek tramwaju wodnego oraz …Forum Przestrzenie (to miejsce stało się niemal kultowe wśród mojego pokolenia i nie tylko). Tego typu przedsięwzięcia powodują, że odwiedzający nasze miasto turysta spędza w nim parę godzin więcej, a co za tym idzie zostawia parę złotych więcej.
Mam jednak spore wątpliwości natury nie tylko estetycznej co do lokalizacji w tym miejscu lunaparku!
Są setki innych miejsc w Krakowie bardziej komfortowych zarówno dla parków rozrywki, jak i dla ich klientów. Posiadających m.in. większą ilość miejsc parkingowych.
PS
Pozdrawiam anonimowego „hejtera” i zapraszam do merytorycznej dyskusji. W każdy poniedziałek od godz. 17:00 -18:00 mam dyżur w siedzibie Rady Dzielnicy VIII – Dębniki przy ul. Praskiej 52 (I piętro).

Uczniowie kasy 1 „D „z Gimnazjum 21 (mieszczącego się na os. Podwawelskim) wygrali plebiscyt portalu naszemiasto.pl na najsympatyczniejszą klasę. GRATULACJE!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 kwi 2014

INFORMACJA z portalu KRAKÓW.pl

Miejska Komisja ds. Referendum ogłasza nabór kandydatów na członków obwodowych komisji w Referendum lokalnym wyznaczonym na 25 maja 2014 roku w Krakowie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2014r.

Nabór kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa i wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie).

Osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach ds. referendum prosimy o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:

w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40-15:30 lub przesłania faksem na numer tel. (12) 61 61 702 lub (12) 61-61-723 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) bądź przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: komisje-referendum@um.krakow.pl (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko” oraz dopisek „zgłoszenie do pracy w komisji”).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, tel. 12 616 14 03.

Osobom wchodzącym w skład Obwodowych Komisji ds. Referendum przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach:

- Przewodniczący komisji – 200 złotych,

- Zastępca przewodniczącego komisji – 180 złotych,

- Członek komisji – 160 złotych.

WAŻNE: Przypominamy wszystkim kandydatom, iż w związku z faktem, iż 25 maja 2014 r. odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego i Referendum Lokalne, dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej na terenie miasta Krakowa – albo członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego albo członkiem obwodowej komisji w Referendum Lokalnym. W przypadku powołania tej samej osoby do pracy w obwodowych komisjach – zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak i w Referendum Lokalnym – osoba ta traci członkostwo w obwodowej komisji w Referendum Lokalnym, natomiast pozostaje członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Druk zgłoszenia do pracy w obwodowej komisji ds. referendum znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce „REFERENDUM LOKALNE 2014″.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 kwi 2014

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja.

życzy
Krzysztof Gacek

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami osiedla Podwawelskiego informuje:

Ulica Komandosów przyległa do szkoły przy bloku nr 16 jest drogą wewnętrzną zarządzaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podwawelska”, w gestii której jest również oznakowanie wzmiankowanego terenu. W dalszej części ulica Komandosów jest drogą gminną, a więc publiczną, na której obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity – Dz. U. z 18 października 2012 poz. 1137) w tym dotyczące zatrzymania i postoju art. 46, 47, 47a i 49 do których kierowcy mają obowiązek się stosować. Ponadto odcinek ten jest bez przejazdu o niewielkim natężeniu ruchu. W związku z powyższym brak powodów ustawienia zakazu parkowania. Egzekucją przepisów prawa zajmuje się Policja i Straż Miejska, gdzie należy zgłaszać przypadki niewłaściwego zachowania się kierowców.
Chodnik w rejonie budynku Słomiana 2 znajduje się w planach remontowych tutejszej jednostki a 2014 rok, jednak realizacja tego zadania możliwa będzie po zbilansowaniu środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg na przełomie III i IV kwartału br.W przypadku braku środków finansowych na realizację przedmiotowego remontu w 2014 roku, możliwość wykonania tego zadania zostanie ponownie przeanalizowana w 2015 roku.
Uszkodzone pobocze ulicy Szwedzkiej w rejonie parkingu i ulicy Bocznej zostało naprawione w marcu br. w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Zielona strzałka na skrzyżowaniu Monte Cassino – Bułhaka została zasłonięta ze względu na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na wlocie ul. Bułhaka. Podczas funkcjonowania zielonej strzałki obserwowano liczne przypadki niedostosowania się do wyświetlanych sygnałów i nie ustępowania pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. Na taką sytuacje miało ogromny wpływ ogrodzenie odgradzające budowę Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim, które spowodowało pogorszenie widoczności w tym miejscu. Tutejszy Zarząd podjął kroki w celu wymiany na przedmiotowym odcinku ogrodzenia na ażurowe, które zapewniałoby zwiększenie widoczności. Niestety ogrodzenie nie może zostać zmienione, na co tutejszy Zarząd nie ma wpływu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami), a konkretnie zapisów zawartych w Załączniku nr 3 do ww. Rozporządzenia (pkt. 6.2.1.3) stosownie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką jest możliwe „pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom dla których wyświetlany jest sygnał zielony”. Z powyższych przyczyn do czasu usunięcia przedmiotowego ogrodzenia zielona strzałka została zasłonięta.

Ponadto informujemy, że osiedle Podwawelskie posiada w sumie 6 wyjazdów (ul. Słomiana, ul. Twardowskiego, ul. Szwedzka, ul. Mitkowskiego, ul. Bułhaka oraz węzeł przy ul. Konopnickiej) i jest jednym z lepiej skomunikowanych osiedli w Krakowie. Większość pojazdów wyjeżdżających z ul. Bułhaka wjeżdża na pas do lewoskrętu, omijają w ten sposób kolejkę na ul. Monte Cassino i blokując niejednokrotnie ruch na wprost wprowadzając zagrożenie w ruchu drogowym. Tutejszy Zarząd nie widzi przyczyny, dla której kierowcy mieli by korzystać wyłącznie z tego wyjazdu. Jedynie pasażerowie komunikacji miejskiej nie mają żadnej alternatywy, w związku z czym rozważanych jest kilka wariantów zmiany organizacji ruchu i organizacji transportu publicznego w rejonie ul. Bułhaka, w celu poprawy wyjazdu dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Parkowanie w rejonie sklepu „Lewiatan”.

Ulica Twardowskiego oraz Szwedzka to drogi gminne, a więc publiczne, na których obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity – Dz. U. z 18 października 2012 poz. 1137), w tym dotyczące zatrzymania i postoju art. 46, 47, 47a i 49. Ar. 49.1 zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania. Nie ma powodów ustawiania dodatkowego oznakowania w miejscach, w których w jednoznaczny sposób zasady organizacji ruchu zostały wyrażone w przepisach. Nie stosowanie się do ww. przepisów jest wykroczeniem i powinno być egzekwowane przez Policję lub Straż Miejską. Postój pojazdów w innych miejscach niż skrzyżowanie wokół sklepu ma charakter krótkotrwały i nie powoduje utraty przepustowości ulicy.

Osiedle Podwawelskie nie znajduje się w strefie płatnego parkowania a więc nie ma konieczności oznakowania każdego parkingu na chodniku, czy zatok postojowych. Zatrzymanie i postój pojazdów reguluje ww. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” art. 46, 47, 47a i 49. Natomiast sposób parkowania w zatokach postojowych określają ich konstrukcja oraz parametry.
W chwili obecnej wszystkie przejścia dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 16 lat, oznakowane są znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” z T-27 „Agatka” oraz znakami poziomymi P-10 „przejście dla pieszych” – biało-czerwone w technologii grubowarstwowej.

Pod względem organizacji ruchu – są to wszystkie możliwe rozwiązania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami), które zostały wprowadzone w terenie. W związku z tym dalsze rozwiązania poprawy bezpieczeństwa wiążą się ze zmianą geometrii i/lub przebudową drogi.

Proponowane rozwiązania:

Na drogach kategorii L i D:

- wyniesienie przejść dla pieszych – przejścia izolowane między skrzyżowaniami,

- wyniesienie całej tarczy skrzyżowania w przypadku przejść znajdujących się przy skrzyżowaniu,

- zawężenie przekroju jezdni w rejonie przejść dla pieszych,

- dodatkowe oświetlenie „centralnie” nad przejściem innej barwy wraz z diodowymi punktowymi elementami umieszczonymi w nawierzchni jezdni,

- wprowadzenie przed przejściami na długości około 100 m nowej nawierzchni bitumicznej – system skracający drogę hamowania oraz system ograniczający rozwijanie na drodze nadmiernych prędkości np. Rocbinda „Anti Skid System” – wprowadzenie nowej nawierzchni (bez kolein),

- wprowadzenie nietypowych, nowoczesnych „mebli miejskich” umieszczane w okolicy placówek oświatowych, zaznaczając w ten sposób o szczególnym miejscu.

Na drogach wyższej kategorii:

- istnieje możliwość zawężenia przekroju jezdni w rejonie przejść dla pieszych,

- dodatkowe oświetlenie nad przejściem innej barwy wraz z diodowymi punktowymi elementami umieszczonymi w nawierzchni jezdni,

- wprowadzenie przed przejściami na długości około 100 m nowej nawierzchni bitumicznej – system skracający drogę hamowania oraz system ograniczający rozwijanie na drodze nadmiernych prędkości np. Rocbinda „Anti Skid System”,

- wprowadzenie nietypowych, nowoczesnych „mebli miejskich” umieszczane w okolicy placówek oświatowych, zaznaczając w ten sposób o szczególnym miejscu.

Ewentualne zmiany wiążą się z przeprowadzeniem szerokich konsultacji i uzgodnień z wszystkimi zespołami merytorycznymi ZIKiT. W ich trakcie muszą zostać rozwiązane między innymi problemy techniczne tj. czy istnieje możliwość np. wyniesienia przejścia dla pieszych. Ponadto należy rozważyć problemy komunikacji miejskiej w Krakowie w przypadku zmiany geometrii jezdni itd. W związku z powyższym każda zmiana geometrii drogi (wyniesienie przejścia dla pieszych) musi być omawiana indywidualnie uzyskując stosowne uzgodnienia.

Propozycja zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulicy Komandosów z ul. Dworską nie może być uwzględniona, gdyż czasowa organizacja ruchu związana z budową centrum kongresowego składa się z etapów i w niedługim czasie ulegnie zmianie. Ponadto chwilowe zmiany pierwszeństwa są niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu.
Propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Komandosów nie może zostać przyjęta. Posiada normatywna szerokość, ma charakter ulicy osiedlowej i nie prowadzi ruchu tranzytowego. Obecna organizacja – ruch dwukierunkowy – oraz parkowanie po obu stronach ulicy, stanowi naturalne „uspokojenie ruchu”. W przypadku ruchu jednokierunkowego zawsze niestety zwiększa się prędkość poruszających się pojazdów, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu i skutkuje wnioskami o zainstalowanie progów zwalniających lub innych elementów bezpieczeństwa ruchu. Obecnie wzmożony ruch pojazdów wynika z czasowej organizacji ruchu związanej z budową centrum kongresowego. Zmiany w organizacji ruchu w powyższym rejonie będą analizowane dopiero po zakończeniu budowy po rozpoczęciu funkcjonowania obiektu.

Termin wykonania prac związanych z przebudową układu drogowego zgodnie z umową z wykonawcą – 31.07.2014 r.

Od ulicy Komandosów do przystanków autobusowych na ulicy Konopnickiej prowadzą ciągi piesze oraz schody umożliwiające ruch pieszy pomiędzy wskazanymi lokalizacjami. Na chwilę obecną ich stan jest dobry i nie wymagają pilnych napraw czy remontu kapitalnego.

źródło: dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 kwi 2014

Wielkie słowa uznania dla organizatorów Pucharu Świata w Rock’n'Rollu Akrobatycznym który w minioną sobotę odbył się w hali przy ul. Kolnej 2…. w szczególności dla Pani Doroty Lipki-Nowak i Prezesa KS Podwawelski Pana Alojzego Nowaka. Profesjonalnie zorganizowana impreza sportowa, tłumy kibiców i wielka promocja naszego miasta!
Gratulacje dla zawodników KS Podwawelski – reprezentantów Polski!
Nie wszyscy na os. Podwawelskim wiedzą, że mamy tak utytułowany klub sportowy, odnoszący sukcesy na arenach międzynarodowych! Dla mnie KS Podwawelski do duma mojego osiedla!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 10 kwi 2014

INFORMACJA MPWIK

Po powodzi z 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji dokonało oceny przyczyn zalania osiedla i podjęło wielokierunkowe działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej tej części dzielnicy.
Czynności o charakterze eksploatacyjno-remontowym
Dokonano kompleksowego przeglądu sieci osiedlowej, który wykazał w wielu miejscach jej „zapiaszczenie”, co oczywiście zmniejsza przekrój a w ślad za tym przepustowość kanalizacji. W wyniku tego przeglądu dokonano hydromechanicznego czyszczenia całości sieci.
Jednocześnie przegląd wykazał też liczne pęknięcia, a także przerosty korzeniowe do wnętrza kanałów, które powodowały przenikanie do kanalizacji wody gruntowej. Cała więc kanalizacja osiedla poddana została remontowi w cyklu dwuletnim w latach 2012-2013 polegającemu na wyłożeniu wnętrza przewodów warstwą uszczelniającą metodą tzw. Rękawa termoutwardzalnego
Czynności sprawdzająco-projektowe na sieci
Dokonana została analiza poprzez obliczenia dopływu wód deszczowych w aktualnym stanie zagospodarowania osiedla i zdarzenia tegoż dopływu z możliwościami przepustowymi sieci osiedlowej. Obliczenia te wykazały, że ze względu na małe spadki – istniejące przekroje kanałów nie są w stanie przeprowadzić spływów w czasie deszczy nawalnych i nawet bez wpływu cofki z głównego odbiornika tj. KOLEKTORA PRAWOBRZEŻNEGO WISŁY będzie występowało piętrzenie w kanalizacji osiedlowej.
W tej sytuacji podjęto decyzję o potrzebnie zwiększenia możliwości obecnej sieci miejskiej poprzez jej odciążenie. W tym celu został zaprojektowany kolektor odciążający, który przejmie znaczącą część zlewni zabudowanej wzdłuż ul. Komandosów. Projekt ten aktualnie ma wszystkie uzgodnienia i został złożony do Wydziału Architektury UMK celem pozyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Problematyka przepompownie NWS (na wysokie stany).
Zasadniczą ochronę osiedla, jak i pozostałego obszaru Dębnik dla sytuacji ekstremalnych ma być pompownia powodziowa, której zadaniem będzie zrzut z kanalizacji wód nadmiarowych drogą przepompowania ich do rzeki Wisły w okresach skrajnych tj. gdy poziom wód w korycie Wisły zmusza do zamknięcia przelewów burzowych, co uniemożliwia zrzut grawitacyjny. Opracowanie koncepcyjne takiej przepompowni podjęto i wykonano w roku 2012. Następnie podjęto projektowanie szczegółowe i wówczas okazało się, że przyjęta lokalizacja nad rzeką Wilgą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń kanalizacyjnych nie może być zaakceptowana , ze względu na rezerwę terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną dla tzw. „Kanału Krakowskiego” (zwanego również „Kanałem Ulgi”). W tej sytuacji, dla której jakiekolwiek zabiegi dla pozyskania tej lokalizacji nie mogą przynieść pozytywnego rezultatu – przystąpiliśmy do pozyskania terenu pod lokalizację zamienną w pobliżu, po przeciwnej stronie ul. Zatorskiej. Tutaj okazało się, że komunalizacja tej działki okresowo została zatrzymana ze względu na postępowanie prawne odnośnie jej części – jakie jest aktualnie prowadzone w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Podjęto czynności zmierzające do określenia czy możliwe jest podjęcie prac projektowych na części działki nie podlegającej roszczeniu. Działka ta bowiem jest jedyną w tym rejonie, która jest kompatybilna z ideą przyjętej ochrony przeciwpowodziowej w projekcie MPWiK. Sprawdzenia dokonywane w Wydziale Geodezji UMK mają być zakończone do końca miesiąca marca. W zależności od ich wyniku MPWiK będzie kontynuował projekt o przyjętą koncepcję lub będzie zmuszony poszukać innego rozwiązania – co w obliczu aktualnego zagospodarowania i własności nie jest problemem prostym.

Podsumowując niebawem będziemy mieli rozstrzygnięcie w kwestii posiadania lokalizacji dla przepompowni i o tym fakcie zostanie poinformowana zarówno Rada Dzielnicy VIII jak i SM „Podwawelska”.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 6 kwi 2014

BUDŻET OBYWATELSKI W DZIELNICY VIII – pierwsze spotkanie 15 maja br. w CK Ruczaj
Jako mieszkaniec wiesz najlepiej czego potrzeba Twojej okolicy i miastu. Może trzeba wyremontować chodnik na jednej z ulic, stworzyć nowe tereny zielone albo nowy plac zabaw? Być może trzeba rozbudować ofertę spędzania wolnego czasu ? Wymyśl i złóż projekt… to się opłaca!
http://krakow.pl/budzet/

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 3 kwi 2014

Na os. Podwawelskim rozpoczął się remont ul. Słomianej (drugi etap wymiany nakładki asfaltowej, pierwszy został zrealizowany w ubiegłym roku) od skrzyżowania z ul. Dworską, aż do bloku nr 22 – inwestycja finansowana jest w ramach zadań powierzonych przez Radę Dzielnicy VIII – Dębniki.
Na Starym Ludwinowie dokończono brakującą część ul. Swoboda (od ubiegłego roku ulice Swoboda, Turecka i Zatorska mają nową nawierzchnię asfaltową) oraz wykonano nowe schody przy ul. Tureckiej/Ludwinowskiej.
PS
Squatersi w dalszym ciągu zajmują nieruchomość przy ul. Tureckiej 16!
Na Ruczaju rozpoczął się remont chodnika przy ul. Rostworowskiego/Pszczelna (prowadzący od ul. Kobierzyńskiej do Szkoły Podstawowej 40).
Do Sidziny dojedziemy teraz fajnym skrótem odbijając przed Szpitalem Babińskiego w ul. Spacerową (nowa nakładka asfaltowa)… ul. Spacerowa to nowa granica naszej dzielnicy. Remont tej ulicy to efekt starań radnego z Sidziny Bogdana Ziarko.
Całe osiedle Kliny wejdzie niebawem w skład Dzielnicy X – Swoszowice…. o nowych granicach dzielnic napiszę wkrótce.