Archiwum: Wrzesień, 2010

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 29 wrz 2010

Na wczorajszej sesji Rada Dzielnicy VIII podjęła uchwałę w/s podziału środków na zadania w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2011.

72.000 to kwotę jaka była do dyspozycji na ten cel i została ona podzielona w następujący sposób:

1) wykonanie projektu boiska typu „Orlik” na terenie Gimnazjum 22 (Stare Dębniki ul. Skwerowa)

2) remonty nawierzchni boisk w szkołach podstawowych nr 25, 30, 62 (w tej szkole nastąpi renowacja nawierzchni), 66 oraz wymiana nawierzchni boiska do koszykówki w szkole 133

boiska sportowe

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 wrz 2010

Na dzisiejszej sesji podjęliśmy uchwałę w/s organizacji wyborów do Rad Dzielnic na dzień 5 grudnia 2011 (wtedy planowana jest druga tura wyborów na stanowisko Prezydenta m. Krakowa) i na pewno termin ten jest lepszy ze względu choćby na frekwencję. No chyba, że komuś zależy na nikłej frekwencji w wyborach do rad dzielnic. Czy jednak Radni Miasta zmienią swoja decyzję… obawiam się, że nie.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 wrz 2010

Jako że wspólnie z Piotrem Turczą i Piotrem Strzeleckim w tej kadencji reprezentujemy osiedle Podwawelskie w Radzie Dzielnicy chciałbym przytoczyć kilka suchych liczb (chodzi o środki które przeznaczyła dzielnica na remonty w szkole podstawowej i gimnazjum przy ul. Komandosów). Poniższe sprawozdanie dotyczy tylko i wyłącznie remontów przeprowadzonych w/w placówkach oświatowych na Podwawelski (bez żłobka i 3 przedszkoli).

Szkoła Podstawowa nr 25

2007 – wymiana instalacji elektrycznej 119.322 PLN

2008 – remont dachu 110.000 PLN oraz monitoring wizyjny 6.999,99 PLN

2009 – remont i modernizacja szatni 20.000 PLN + 3.425 PLN

2010 – remont bramy wejściowej wraz ze schodami oraz montaż pochylni dla niepełnosprawnych 20.000 PLN

Ponadto Rada Dzielnicy wnioskowała do budżetu miasta o remont generalny placówki i szkoła z budżetu miasta uzyskała 260.000 PLN dzięki tej kwocie wymieniono wszystkie okna i wyremontowano sanitariaty.

Gimnazjum 21

2007 – remont sanitariatów, remont dachu 125.000 PLN oraz remont sanitariatów i stolarka okienna 19.893 PLN

2008 – remont sanitariatów 85.400 PLN + 16.000 PLN (z zadań priorytetowych na to samo zadanie) oraz remont stolarki okiennej 9.999 PLN

2009 – remont dachu nad przewiązką pomiędzy szkołami (dawna mała sala gimnastyczna) 39.992 PLN piony wodnokanalizacyjne i okna 17.999 PLN

2010- remont ściany klatki schodowej (połączony z wymianą okien) oraz malowanie korytarzy 30.000 PLN

W budżecie na 2011 zagwarantowane są środki na wymianę ogrodzenia w obu placówkach łącznie na ten cel przeznaczono 80.000 PLN i to zadanie może być realizowane dopiero obecnie z punktu widzenia formalno prawnego ponieważ obydwie placówki uzyskują trwały zarząd nad terenem.

nowe okna w szkole podstawowej 25

nowe okna w szkole podstawowej 25

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 23 wrz 2010

Na środowej sesji Radni m. Krakowa podjęli dość dziwną decyzję w/s daty wyborów do Rad Dzielnic, które odbędą się 9 stycznia 2011!!! Do tej pory wybory do Rad Dzielnic odbywały się zawsze razem z wyborami do Rady Miasta, które są przewidziane  na 21 listopada 2010. Ciekaw jestem komu zależy na niskiej frekwencji?

REFORMA RAD DZIELNIC

Ostatnio wpadł mi w ręce projekt reformy rad  dzielnic zakładający m.in. dość kontrowersyjny zapis dotyczący ograniczenia inicjatywy uchwałodawczej w sprawach związanych z finansami dzielnicy jedynie do projektów uchwał składanych przez zarząd z obligatoryjnym wymogiem uzyskania opinii przez właściwe komisje merytoryczne. Grupie (co najmniej 3 radnych) z tej komisji przysługiwałoby prawo zaproponowania poprawki do takiego projektu.

Propozycja reformy nie mówi nic np. o niezbędnych drobnych korektach dotyczących granic dzielnic.

Propozycja reformy zakłada pozostawienie obecnej liczby 18 dzielnic (ewentualnie zmniejszenie ich do minimalnie 12) oraz zwiększenie ich kompetencji.

Reasumując reforma dzielnic jest konieczna w tym zmniejszenia liczby radnych zasiadających w tych gremiach przykładowo do 11 w dzielnicach poniżej 20 tysięcy i 15 w dzielnicach powyżej 20 tyś. mieszkańców. Środki budżetowe wydzielone do dyspozycji Dzielnic powinny być, jak zakłada projekt ,uzależnione od dochodów własnych gminy i stanowić określony procent. Dystrybucja tych  środków na poszczególne dzielnice winna się odbywać z uwzględnieniem liczby mieszkańców i powierzchni dzielnic. Obecnie podział środków odbywa się na zasadzie wszystkim po równo.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 wrz 2010

Na to pytanie nie udało się znaleźć odpowiedzi na wczorajszym spotkaniu w siedzibie SM Podwawelska. Nasze osiedle jest na liście od lat, ale szanse na objęcie osiedla pilotażowym programem rewitalizacji (pomimo takiego zapisu w studium) są raczej niewielkie. Szkoda że niektórzy radni uczestniczący w tym spotkaniu potraktowali to spotkanie jako miting wyborczy…

Trzeba być realistami o rewitalizacji mówi się co 4 lata w okresie wyborczym i nic z tego nie wynika. Priorytetem dla naszego osiedla jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, zwiększeni ilości studni (obecnie czynne są tylko dwie studnie, uruchomiona ma być  trzecia ale to ciągle za mało) budowa przepompowni oraz inne działania mające na celu ochronę przeciwpowodziową powinny być zrealizowane z budżetu miasta i ze środków unijnych (opieram się na przykładzie zakończonej w 2008 wymianie sieci wysoko i nisko parametrowej realizowanej przez MPEC gdzie 72% środków pochodziło z funduszy unijnych).

Oczywiście nie jestem przeciwnikiem rewitalizacji Podwawelskiego co więcej program przedstawiony przez Spółdzielnie zawiera moje uwagi (ostatnie dwie strony)… jednak nie możemy czekać na rewitalizację jak na zbawienie, bo w międzyczasie  znowu nas zaleje.

sm podwawelska

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 wrz 2010
Listy do rady miasta mają być gotowe 4 października, konwencję programowo-wyborczą krakowskiej PO zaplanowano na 9 października.
Smoka w grodzie Kraka pokonał  jedynie Szewczyk Dratewka:) to tak a propos listy w naszym okręgu.
Puki co dzisiaj spotkanie w/s rewitalizacji (a właściwie rehabilitacji) os. Podwawelskiego z władzami Spółdzielni.
Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 wrz 2010

Propozycje dotycząca rehabilitacji osiedla Podwawelskiego, które znalazły się w projekcie rewitalizacji naszego osiedla opracowywanym przez S.M. Podwawelska

Rehabilitacja na terenie os. Podwawelskiego, należy objąć:

• obiekty placówek oświatowych mieszczących się na osiedlu w których konieczna jest odnowa elewacji.

Szkoła Podstawowa nr 25 ulica Komandosów 29
Gimnazjum nr 21 ulica Komandosów 29
Przedszkole nr 127 ulica Komandosów 13
Przedszkole nr 140 ulica Słomiana 8
Przedszkole nr 71 ulica Ludwinowska 6
Żłobek nr 23 ulica Słomiana 7

Przyjazna, wesoła kolorystyka elewacji ma pozytywny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci. Dlatego przy planowanych remontach szkół i przedszkoli postulujemy odbycie społecznych konsultacje architektów z rodzicami (radą rodziców) i nauczycielami.
Odnowione w odpowiedni sposób palcówki mogą stać się wizytówka osiedla Podwawelskiego i okolicy.
O wzorze i kolorach elewacji powinni decydować architekci oraz osoby na co dzień związane z daną placówką oświatową, a nie urzędnicy.
Niewielka zmiana użytej farby oraz kilka detali architektonicznych odmienią całkowicie dotychczasowe, przeważnie smutne oblicze szarych budynków placówek oświatowych na naszym osiedlu.

• budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum 21 oraz renowacja szkolnych obiektów sportowych połączona z poprawą architektury krajobrazu, utworzenie wewnętrznego dziedzińca szkolnego – miejsca spotkań uczniów w czasie przerw, miejsca w którym mogły również być prowadzone zajęcia dydaktyczne w pogodne dni

• zainicjowany przez SM Podwawelska i Radę Dzielnicy VIII Dębniki projekt remontu i odnowy ogródków jordanowskich ( w tym boisk sportowych ) zasługuje na kontynuacje, pozwoli on znacząco poprawić przestrzeń publiczną osiedla Podwawelskiego i nie wymaga wielkich nakładów finansowych ze strony miasta.

• poprawa układu komunikacyjnego zrealizowana m.in. poprzez przebudowę skrzyżowania Kapelanka / Twardowskiego, budowę drugiego pasa wyjazdu z osiedla (skrzyżowanie Bułhaka / Monte Cassino w rejonie planowanego centrum kongresowego, budowę nowych miejsc parkingowych dla aut osobowych, rozwiązanie problemu parkowania autokarów turystycznych utrudniających ruch w rejonie ul. Barskiej poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania autokarów w tym rejonie

• otwarcie pieszego przejścia podziemnego pod ul. Konopnickiej łączącego osiedle z bulwarem Wołyńskim

• tereny rekreacyjne przy rzece Wilga w rejonie ogródków działkowych, istniejący w tym rejonie staw mógłby być doskonałym miejscem wypoczynkowym dla mieszkańców

• dostosowanie istniejącej kładki nad rzeka Wilga do ruchu pieszego łączącej osiedle z obiektami sportowymi RKS Garbarnia

• odnowa zabytkowego kościoła św. Bartłomieja

Krzysztof Gacek
Rady Dzielnicy VIII Dębniki

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 wrz 2010

W sobotę, 18 września w Pałacu Larischa w Krakowie (ul. Bracka) o godz: 11:00 odbyła się Konwencja Samorządowa Platformy Obywatelskiej RP podsumowująca cztery lata pracy przedstawicieli Platformy w radach gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego.  Spotkanie prowadził Kazimierz Barczyk a jednym z zaproszonych gości był wojewoda Stanisław Kracik.

Zgodnie z przedwyborczymi obietnicami z 2006 r. w przededniu nowej kadencji samorządów małopolska Platforma Obywatelska podjęła się rozliczenia swoich działań na rzecz rozwoju Małopolski. Raport z działalności w kadencji 2006-2010 pt. „Tak. Jesteśmy skuteczni!” przedstawia rozliczenie ze wszystkich obietnic.

…i na najniższym szczeblu dzielnicy (czytaj os. Podwawelskiego, ponieważ w obecnej kadencji reprezentuję ten okręg) możemy powiedzieć TAK. JESTEŚMY SKUTECZNI! a nawet skuteczniejsi niż nasi poprzednicy z kadencji 2002-2006. Oto kilka przykładów naszych działań: wymiana wszystkich okien w szkole i gimnazjum, nowy dach w obydwu placówkach, monitoring, zakupy książek dla bibliotek, remonty sanitariatów oraz przeprowadzone remonty i modernizacje we 3 przedszkolach i żłobku na ternie naszego osiedla, remont ul. Dworskiej połączony z budową kanalizacji, budowa parkingu koło przychodni zdrowia, zainicjowałem modernizację placu zabaw dzięki współpracy ze spółdzielnią…

w pojedynkę nie da się osiągnąć wiele dlatego, dziękuję moim kolegom radnym z os. Podwawelskiego a w szczególności Piotrowi Turczy i Piotrowi Strzeleckiemu

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 wrz 2010

Spotkanie ze Stefanem Kasprzykiem byłym burmistrzem Islingtonu (północnej dzielnicy Londynu, tam gdzie swoje mecze rozgrywał Arsenal) członkiem Liberalnych Demokratów organizowane przez Instytut Obywatelski. Organizacja kampanii wyborczych w Wielkiej Brytanii stoi na nieporównywalnie wyższym poziomie. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, który uważam w działalności samorządowej za absolutną podstawę działania, na Wyspach jest normą. W politologii tego typu kulturę polityczna zwykło się określać mianem uczestniczącej. Moim zdaniem winę brak rozbudowanego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce ponoszą w głównej mierze politycy, także ci ze szczebla lokalnego, którzy nie szukają kontaktu z mieszkańcami, nie wspierają lokalnych inicjatyw bojąc się nie tyle bezpośredniego kontaktu z obywatelami, co konkurencji i ich strony.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 wrz 2010

Premier Donald Tusk ogłosił dniu dzisiejszym termin wyborów samorządowych: I tura odbędzie się tak jak się tego domyślałem 21 listopada, II tura jeżeli będzie konieczna 5 grudnia 2010.

Zaczyna się walka o miejsca na listach wyborczych (która już w zasadzie trwa) wątpię jednak, żeby merytoryczne przygotowanie kandydatów decydowało o kolejności na liście. Mam mam nadzieję że kiedyś wybory przynajmniej samorządowe odbywać się będą odbywały się  jednomandatowych okręgach wyborczych. Okręgi wielomandatowe to chyba nie tylko moim zdaniem rozmycie odpowiedzialności… jestem zwolennikiem zarówno zmniejszenia liczby radnych miejskich, obecnie jest ich 43 (de facto obecnie w naszej radzie jest iż 41 bo dwójka radnych złożyła niedawno swoje mandaty) i dzielnic oraz wprowadzenia okręgów jednomandatowych, w których odpowiedzialność za podejmowane decyzje podlegała by większej kontroli społecznej.

Wieść gminna niesie… że listę PO w naszym okręgu ma otwierać będzie dwójka ludzi z największej dzielnicy w naszym okregu (patrz mapka) Bronowic.

okręg wyborczy