Archiwum: Kwiecień, 2013

UWAGA: Do 17 maja (termin wydłużono) należy wypełnić i złożyć deklarację o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów. Taki obowiązek spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Deklaracje o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów wypełnia właściciel nieruchomości jeśli chodzi o budynki jednorodzinne. Natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej – obowiązek ten spoczywa na zarządcy nieruchomości.
Wzory deklaracji są do pobrania na stronie nowezasady.pl. Wzory deklaracji można również pobrać m.in. w siedzibach Rad Dzielnic, w godzinach ich urzędowania.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 kwi 2013

PODWAWELSKIE
„Festiwal Talentów” to hasło imprezy edukacyjno – promocyjnej, która odbędzie się 27 kwietnia 2013 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w SP 25 na os. Podwawelskim. Tego dnia szkoła otworzy drzwi dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje pasje i uzdolnienia. Patronat honorowy na Świętem Szkoły objął Prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
DĘBNIKI
Kawiarnia Konfederacka 4 oraz Serwis Rowerowy Bikesense – Rowery na Dębnikach zapraszają w sobotę 27 kwietnia o godz. 16:00 na rozpoczęcie sezonu rowerowego 2013. Fajna społeczna inicjatywa i wiele atrakcji dla uczestników.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 kwi 2013

W miniony piątek przedszkolaki rywalizowały na Ruczaju, dziś kolejny edycja odbyła się w Tyńcu.
Celem konkursu ” Bezpieczny przedszkolak” organizowanego przez referat Profilaktyki Straży Miejskiej (oraz placówki przedszkolne i Radę Dzielnicy VIII) jest zwiększenie bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców.
Konkurs podzielony był na dwie części – teoretyczną, gdzie dzieciaki odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa, oraz sprawnościową do przeprowadzenia, której wykorzystano zestaw edukacyjny „Autochodzik”. W dzisiejszej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna z przedszkola przy ul. Słomianej.
PS
Tak dla przypomnienia osiedle Tyniec jest częścią Dzielnicy VIII Dębniki!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 kwi 2013

Rada Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza mieszkanki naszej dzielnicy na bezpłatny kurs samoobrony. Zajęcia odbywać się będą w Klubie Sportowym Podwawelski przy ul. Komandosów 21 w Krakowie. Kurs poprowadzi Shihan Józef Pietras 5 Dan.
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie: 12 267 03 03 lub e-mailem: rada@dzielnica8.krakow.pl w terminie do 26.04.2013 r.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 kwi 2013

Na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy VIII – Dębniki radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy VIII za rok 2013.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie bezpłatnymi kursami komputerowymi dla seniorów przyznano dodatkowe środki na przeprowadzenie kolejnego kursu, tak aby wszystkie osoby, które się zgłosiły mogły wziąć udział w zajęciach.
Ponadto negatywnie zaopiniowaliśmy WZ-tkę dotycząca budowy pawilonu handlowego przy ul. Komandosów 13 m.in. ze względu na konieczność wycięcia kilku drzew. Dodatkowo inwestor nie konsultował swego zamierzenia z dyrekcją przedszkola.
Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zmiany MPZP obszaru ” III Kampus UJ – Wschód”, jak również uznanie dębu szypułkowego przy ul. Miłkowskiego za pomnik przyrody!
Wszystkie inne uchwały podjęte XXXIX sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki będą dostępne na stronie internetowej: www.dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 kwi 2013

Problemowy psi wybieg
MARCIN WARSZAWSKI

KONTROWERSJE. Radni z Dzielnicy VIII Dębniki drugi rok bezskutecznie walczą o psi wybieg. Niestety, dwie wskazane lokalizacje zostały odrzucone przez miejskich urzędników.

Budowa wybiegów dla psów we wszystkich 18 dzielnicach miała być odpowiedzią na głosy mieszkańców i próbą łagodzenia konfliktów na niektórych osiedlach z miłośnikami czworonogów. Do tej pory w całym Krakowie powstały tylko cztery takie wybiegi (przy ul. Strzelców, ul. Opolskiej, al. Armii Krajowej i na os. Dywizjonu 303).

Jak się okazuje na zeszłoroczne zapytania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu odpowiedziała zaledwie połowa dzielnic. Propozycje zgłaszali też indywidualnie mieszkańcy.

- Każda lokalizacja jest przez nas analizowana. Wysyłamy też prośby o zaopiniowanie do innych jednostek miejskich, jak choćby Biuro Planowania Przestrzennego. Jeżeli uzyskamy pozytywne odpowiedzi, możemy przystępować do realizacji – wyjaśnia Piotr Hamarnik z ZIKiT.

Radni z Dzielnicy VIII Dębniki mają jednak wiele zastrzeżeń do podejścia urzędników do sprawy wybiegów. – Wskazaliśmy dwie lokalizacje na miejskich działkach i obie zostały odrzucone przez urzędników. Odnosimy wrażenie, że miasto nie ma tak naprawdę pieniędzy na realizację wybiegu i dlatego odwleka w czasie budowę – twierdzi radny Krzysztof Gacek z Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy Dębniki.

Ogrodzenie i wyposażenie jednego wybiegu, którego powierzchnia ma wynosić pół hektara, kosztuje średnio około 70 tys. zł. Z informacji, do których dotarł „Dziennik Polski”, wynika, że w tym roku na wybiegi zabezpieczono kwotę 200 tys. zł. Wystarczy więc na trzy takie obiekty.

Zaproponowane przez radnych miejsca (Ruczaj i os. Podwawelskie) okazały się być w kolizji z zapisami studium oraz miejscowego planu zagospodarowania.

Urzędnicy uspokajają, że jest jeszcze szansa, że wybieg jednak powstanie.

- Wciąż analizowana jest możliwość utworzenia wybiegu w parku Dębnickim – potwierdza Piotr Hamarnik z ZIKiT.

marcin.warszawski@dziennik.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 kwi 2013

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji w zakresie wskazanych przez Radę Dzielnicy VIII propozycji lokalizacji wybiegu dla psów na osiedlu Ruczaj oraz osiedlu Podwawelskim, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poinformował, że wobec pozyskanych negatywnych opinii z Biura Planowania Przestrzennego nie będzie podejmował dalszych działań mających na celu realizację wybiegu dla psów w powyższych lokalizacjach (działka 166/16 obr. 31, 188/4 obr. 11 Podgórze).

Z opinii Biura Planowania Przestrzennego UMK wynika, że:

- os. Ruczaj – działka nr 166/16 obręb 31 Podgórze nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium przedmiotowa działka znajduje się w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności MW;

- os. Podwawelskie – część działki nr 188/4 obręb 11 Podgórze podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ujście Wilgi” zatwierdzonego Uchwałą Nr CXIII/1127/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 415 poz. 2639) i znajduje się w:

- terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego o podwyższonej intensywności zabudowy 4M1,

- terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego o obniżonej intensywności zabudowy 5M2,

- terenie tras drogowych – ulic 32KD,

- terenie zieleni publicznej w międzywalu projektowanego Kanału Krakowskiego oraz nowego ujścia rzeki Wilgi 17ZPw,

- terenie wód otwartych 23W.

Biuro Planowania Przestrzennego po rozpatrzeniu sprawy pod względem przestrzennym przy uwzględnieniu powyższych danych opiniuje negatywnie możliwość lokalizacji wybiegów dla psów na zaproponowanych działkach.

źródło: dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 kwi 2013

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXXV/465/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 23 kwietnia do 24 maja 2013 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt i 2 maja 2013 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- piątki: od 8:00 do 10:00
- poniedziałki, wtorki, środy i czwartki: od 14:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej” zostanie przeprowadzona w dniu 15 maja 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2013 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP Monte Cassino Konopnickiej

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 kwi 2013

Już w najbliższą sobotę 20 kwietnia przy ul. KOLNEJ odbędą się zawody Pucharu Świata w Rock and Rollu Akrobatycznym.
bilety dostępne:
Klub Sportowy PODWAWELSKI, Kraków, ul. Komandosów 21
tel. 12 266 54 05 (klub czynny poniedziałek – piątek 10-22)
oraz w dniu imprezy na hali zawodów (Kraków, ul. Kolna 2)

Puchar Świata w Rock'n'Rollu Akrobatycznym

World Cup Rock'n'Roll Acrobatic Cracow 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 kwi 2013

Dziś drogowcy rozpoczęli łatanie dziur na ul. Komandosów, która po zimie wyglądała niczym ser szwajcarski. W tym roku ma być położona nowa nakładka asfaltowa na ul. Słomianej.

Łatanie dziur na os. Podwawelskim

Komandosów - łatanie dziur po zimie