Archiwum: Czerwiec, 2012

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 cze 2012

Pomysł, aby osiedle KLINY znalazły się administracyjnie w jednej dzielnicy zdecydowanie popieram.

Granice pomiędzy dzielnicami winny jednak być naturalne (i taką naturalna granicą jest Zakopianka). Dlatego moim zdaniem jedynym właściwym rozwiązaniem… jakie  nasuwa logika i dobro mieszkańców  (a nie ambicja niektórych radnych) jest włączenie KLINÓW do dzielnicy BOREK FAŁĘCKI – ŁAGIEWNIKI.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 23 cze 2012

W nawiązaniu do uchwały nr XXV/369/2012 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 9.05.2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów prawnych w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2012/2005 z dnia 7.11.2005 r. w sprawie procedury przesyłania i realizacji uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa Wydział Architektury i Urbanistyki UMK przedstawia stanowisko w zakresie należącym  do kompetencji Wydziału:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie określa się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również innych aktów normatywnych nie wskazują natomiast bezpośrednio wymogu określenia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) liczby miejsc parkingowych dla planowanej inwestycji. Wymóg ten można wywodzić z art. 54 pkt 2 lit c, zgodnie z którym ww. decyzja określa warunki obsługi  w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Na określenie wskaźnika ilości miejsc parkingowych w sporządzanym planie miejscowym, jak również w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może mieć wpływ m. in. intensywność istniejącego i projektowanego zainwestowania terenu, przeznaczenie terenów, obsługa danego obszaru komunikacją zbiorową. Inaczej bowiem należy traktować tereny zabudowy śródmiejskiej, gdzie z reguły przeważa zabudowa zwarta (pierzejowa), a inaczej zabudowę poza obszarem śródmiejskim. Jeżeli chodzi o zwartą i plombową zabudowę w centrum miasta rodzi się pytanie, czy efektywniejsze jest określanie wskaźnika ilości miejsc parkingowych dla zamierzeń inwestycyjnych polegających np. na nadbudowie, przebudowie, odbudowie i remoncie, zmianie sposobu użytkowania budynku w sposób generalny i abstrakcyjny, dla całego obszaru, czy też indywidualnie, w konkretnej sprawie. Generalne i abstrakcyjne określenie wskaźników parkingowych dla takich rodzajów robót budowlanych nieliczące się z rzeczywistymi uwarunkowaniami przedsięwzięcia inwestycyjnego, mogłoby znacznie zahamować ruch inwestycyjny w obszarze zintensyfikowanej zabudowy (dla przykładu zabudowa Starego Miasta czy też Starego Podgórza w Krakowie).

Uchwalone i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzane projekty miejscowych planów w Krakowie zawierają wymagania co do ilości miejsc parkingowych  na terenach inwestycji (działkach budowlanych). Przy sporządzaniu miejscowych planów uwzględnia się praktyczne wskazania zawarte w podręcznikach i poradnikach o tematyce urbanistycznej oraz doświadczenia zebrane przy sporządzaniu miejscowych planów w Krakowie, jak również w innych miastach w Polsce o podobnej wielkości. W uchwalonych i projektowanych planach miejscowych Krakowa dla zabudowy jednorodzinnej przeważa wskaźnik 2 miejsc parkingowych na 1 budynek mieszkalny. Dla zabudowy wielorodzinnej w projektach planów przeważa wskaźnik 1,5 miejsca na 1 mieszkanie, ale występują też wartości 1,2 i 1,0. Wskaźniki te są uzupełniane dodatkowymi wymaganiami miejsc parkingowych dla usług (w odniesieniu do powierzchni użytkowej lub powierzchni sprzedaży). Dopuszcza się też budowę parkingów podziemnych, w tym wielopoziomowych.

W świetle powyższego proponowana przez Radę Dzielnicy VIII zmiana przepisów prawa, wymaga szczegółowego rozważenia. Istotnie, wprowadzenie normy prawnej precyzującej wskaźnik ilości miejsc parkingowych do rozporządzenia stosowanego w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, objęłoby zarówno inwestycje realizowane na obszarze objętym planem, jak również na obszarze nie objętym planem. Natomiast instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, określona w art. 9 ustawy Prawo budowlane, umożliwiałaby zachowanie niezbędnej elastyczności w sytuacji, gdy zachowanie określonego generalnie i abstrakcyjnie wskaźnika ilości zabudowy niezasadnie uniemożliwiałoby realizację zamierzenia inwestycyjnego. Podkreślenia wymaga, że w procedurze udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów  techniczno-budowlanych udział bierze minister, który wydał rozporządzenie, właściwy do udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. Proponowana zmiana wymagałaby jednak doprecyzowania pojęcia lokalu użytkowego, np. poprzez odniesienie do powierzchni użytkowej obiektu, czy też ilości zatrudnionych. Konieczne byłoby również określenie reguły kolizyjnej w przypadku niezgodności wskaźnika określonego w miejscowym planie i rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Konstytucja RP nie określa bowiem formalnie hierarchii pomiędzy tymi źródłami prawa powszechnie obowiązującego.

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedmiotowej kwestii w Urzędzie Miasta Krakowa podjęte zostaną działania mające na celu przedstawienie właściwemu ministrowi propozycji nowelizacji przepisów w przedstawionym wyżej zakresie.

Uchwała Nr XXV/369/2012

Rady Dzielnicy VIII

z dnia 9.05.2012 r.

w sprawie zmiany przepisów prawnych w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.

§ 1

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów prawnych w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, szczególnie nowych osiedli mieszkaniowych, które doprowadzą do nałożenia na inwestorów (deweloperów) następujących obowiązków:

1) budowy  miejsc parkingowych  przy nowoprojektowanych budynkach wielorodzinnych w ilości co najmniej półtora miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny;

2) zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej, polegającego nie tylko na połączeniu nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z drogą publiczną, ale również na dostosowaniu planowanych rozwiązań komunikacyjnych do przewidywanego natężenia ruchu wynikającego z gęstości planowanej zabudowy;

3) wprowadzenia jednolitej wzorem Miasta Stołecznego Warszawy identyfikacji adresowej miasta (ujednolicenie tablic adresowych na budynkach);

4) wprowadzenia zakazu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatorem powyższej uchwały była Komisja Innowacji.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 cze 2012

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń otworzyło nową siedzibę w jednym z krakowskich fortów – w Skotnikach. Będzie to miejsce nie tylko przechowywania i prezentacji zbiorów centrum, ale też przestrzeń przeznaczona dla młodzieży, która podczas interaktywnych warsztatów uczyć się będzie historii Polski.

Centrum powstało 1 marca 2011 roku dzięki wspólnym staraniom wojewody małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Centrum funkcjonuje obecnie w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego, a jego dyrektorem jest dr Hubert Chudzio. Swoją działalność rozpoczęło w kamienicy przy ul. Brackiej. Fort w Skotnikach (przy ul. Kozienickiej 24) przekazany został przez wojewodę małopolskiego.

- Cieszę się że tak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć – mówił podczas uroczystości otwarcia prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego. – To przedsięwzięcie ma wartość nie tylko dzięki murom, w których się znajdujemy i eksponatom, ale przede wszystkim dzięki ludziom i ich przeżyciom.

- W budynku zostały zrobione tylko niewielkie adaptacje do celów edukacyjnych (fort jako obiekt zabytkowy w następnych latach będzie musiał przejść generalny remont). Pośpiech jest jednak w tym wypadku bardzo uzasadniony. Żyją bowiem jeszcze ludzie, którzy przeżyli traumę przymusowych migracji. Tylko w Krakowie mieszka około 700 Sybiraków (z każdym rokiem liczba ta niestety się zmniejsza). Są to osoby w bardzo podeszłym wieku, jednak mają jeszcze energię oraz wolę, aby swoje wspomnienia i doświadczenia przekazać młodzieży. Wszystko po to, aby nie uległa zapomnieniu tak ważna część dziejów narodu polskiego – podkreśla Hubert Chudzio.

W Skotnikach młodzież ponadgimnazjalna będzie mogła uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych poświęconych losom polskich Sybiraków. Podczas spotkań w Forcie, licealiści będą mogli porozmawiać ze świadkiem historii, który przeżył gehennę Sybiru. Będzie to możliwe dzięki współpracy Centrum z krakowskim oddziałem Związku Sybiraków. Działania te są częścią projektu „Losy polskich Sybiraków” przygotowanego wspólnie przez centrum i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie oprócz spotkania z Sybirakami będą mogli obejrzeć multimedialną wystawę „Wyszli z ziemi niewoli…”, w tym film zrealizowany przez centrum, którego bohaterami są Sybiracy z Wielkiej Brytanii i Polski. Podczas spotkań, młodzież nie będzie tylko biernym słuchaczem i obserwatorem, ale sama aktywnie będzie uczestniczyć w zadaniach warsztatowych.

Centrum dokumentuje trudne losy Polaków w ostatnich stuleciach, zajmuje się zbieraniem dokumentów, archiwalnych pamiątek związanych z przesiedleniami i zsyłkami. Studenci UP już od kilku lat gromadzą relacje świadków. Przeprowadzili oni, nagrali i spisali ponad 300 wywiadów z Sybirakami i ludźmi przesiedlonymi po II wojnie światowej z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej na zachodnie obszary dzisiejszej Polski. Młodzi historycy zebrali również relacje od ludności łemkowskiej poszkodowanej w akcji „Wisła” w 1947 roku. W roku 2009 członkowie Koła wyruszyli na wyprawę do Afryki Wschodniej, gdzie poddali renowacji polskie cmentarze w Tanzanii i Ugandzie. W kolejnych latach dr Chudzio i jego współpracownicy zbierali relacje polskich Sybiraków i kombatantów mieszkających w Wielkiej Brytanii w Leicester oraz w Australii. Centrum ma też już na swoim koncie wystawę „Wyszli z ziemi niewoli. W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski”, która była prezentowana w krakowskim Muzeum Archeologicznym.

Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 18 czerwca do 16 lipca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 13:30 do 15:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Park Zakrzówek” zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl .

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 cze 2012

Dnia 11 czerwca 2012 roku  Jury Konkursu” ÓSEMKA W SPRAYU” w składzie :

  1. Urszula Twardzik -      Rada Dzielnicy VIII – Przewodnicząca Jury
  2. Anna Dunajska    -        Zarząd Budynków Komunalnych
  3. Marta Kwiatkowska –  Dom Kultury „ Podgórze”
  4. Jacek Stokłosa          -  Główny Plastyk Miasta
  5. Paweł Zaborski        -   Straż Miejska Miasta Krakowa
  6. Łukasz Balon           -   Rada Dzielnicy VIII – Przewodniczący Komisji Praworządności

dokonało wyboru najlepszych   prac spośród wszystkich nadesłanych projektów  muralu

Są to:

Projekt „ Przyjaciele”  autor Katarzyna Czerniawska  lat 17

Projekt „ Zasłona” autor  Katarzyna Czerniawska  lat 17

Projekt „ Uroki Dzielnicy” autor Krystian Dziewanowski lat 21

Projekt „ Wonderland”  autor Sylwia  Machej lat 18

GRATULUJEMY!

Wybrane projekty będą realizowane podczas Finału Konkursu dnia 15 września 2012 roku, a ich autorzy będą ubiegać się o nagrodę główną (zgodnie z regulaminem Konkursu)

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminu finału z powodu nieodpowiednich warunków  atmosferycznych

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 13 cze 2012

Pojawiła się propozycja jednego z mieszkańców os. Podwawelskiego dotycząca wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Komandosów (od Szkoły do ul Wierzbowej/Dworskiej)… poniżej treść wspomnianego pisma, które wpłynęło do Dzielnicy VIII oraz na moją skrzynkę mailową.

Chciałbym rozpocząć konsultację w tej kwestii liczę na PAŃSTWA UWAGI i OPINIE…

ul Komandosów /os. Podwawelskie/ Na tej wąskiej dwukierunkowej ulicy / zwężonej parkującymi samochodami w godz. porannych są duże utrudnienia jazdy. Na ulicy tej znajduję się przedszkole, duży sklep i szkoła. Utrudnienia ruchu spowodowane są przejazdem samochodów w kierunku b. hotelu Forum. Równoległa do ul. Komandosów, ul. b. Konopnicka umożliwiająca też dojazd do b. hotelu Forum jest prawie pusta.
PROPOZYCJA MIESZKAŃCA:
ul. Komandosów zmienić na JEDNOKIERUNKOWĄ od Szkoły do ul. Dworskiej, poprawi
to zdaniem Pana Janusza  bezpieczeństwo pieszych i ruch samochodów.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 13 cze 2012

24 maja w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Sarego 4 odbyła się prezentacja planu. Dzielnicę VIII Dębniki reprezentowałem wspólnie z radnym Maciejem Lewandowski (na poprzedniej prezentacji MPZP dotyczącego obszaru Zakrzówek-Zielna byłem wspólnie z radnym Tomkiem Rutkowskim)

Do istotnych założeń planu należą m. in. :

- zakaz zastosowania agresywnej (konkurencyjnej dla obiektów zabytkowych) kolorystyki i oświetlenia;

- obręb terenu dawnego hotelu Forum został wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się jedynie zabudowę usługową (usługi kultury, sztuki, edukacji, nauki, gastronomii, usługi biurowe, hotelarskie), a wszelka zabudowa ma spełniać określone normy;

- w wyznaczonym terenie dopuszcza się remont i przebudowę istniejącego budynku dawnego hotelu;
- w przypadku zachowania istniejącego budynku dawnego hotelu: zakaz zmian w obrębie
jego bryły z wyjątkiem części parterowej i podziemnej, dla których dopuszcza się rozbudowę, lecz bez możliwości zwiększania wysokości;

- przy realizacji inwestycji nakaz uwzględnienia, zachowania i ochrony istniejących powiązań widokowych na Wawel, Skałkę, kościoły Kazimierza, Podgórze;

- w niezabudowanej części terenu nakaz urządzenia terenów zieleni, dostępnych od
strony Bulwaru Wołyńskiego;

- ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenu obecnej plaży nad Wisłą: zagospodarowanie w sposób dotychczasowy (sezonowymi lub tymczasowymi lub stałymi obiektami naziemnymi, urządzeniami sportowo rekreacyjno wypoczynkowymi i gastronomicznymi) na okres do 31 grudnia 2015 i co za tym idzie po tym terminie budynek plaży zniknie

- projekt planu przewiduje w tym miejscu lokalizację plaży i budynku usług gastronomicznych lub turystycznych obsługujących plażę, ale jest nakaz wbudowania budynku w istniejące ukształtowanie terenu, aby stworzyć kontynuację skarpy, budynek (500 metrów kwadratowych) miałby zostać ukryty w wale pokrytym od strony ul. Konopnickiej trawą, co w dużej mierze zwiększy estetykę terenu, konstrukcja budynku musi oczywiście spełniać warunki umocnień przeciwpowodziowych

- osobnych uzgodnień będzie wymagał rejon Parku Dębnickiego

W tym tygodniu odbędzie się Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa Dzielnicy VIII na której będziemy omawiali m.in. projekt tego planu. Najwięcej uwag  wzbudzi na pewno rejon Parku Dębnickiego.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 cze 2012

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń otworzyło nową siedzibę w jednym z krakowskich fortów – w Skotnikach. Będzie to miejsce nie tylko przechowywania i prezentacji zbiorów centrum, ale też przestrzeń przeznaczona dla młodzieży, która podczas interaktywnych warsztatów uczyć się będzie historii Polski.

Centrum powstało 1 marca 2011 roku dzięki wspólnym staraniom wojewody małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Centrum funkcjonuje obecnie w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego, a jego dyrektorem jest dr Hubert Chudzio. Swoją działalność rozpoczęło w kamienicy przy ul. Brackiej. Fort w Skotnikach (przy ul. Kozienickiej 24) przekazany został przez wojewodę małopolskiego.

- Cieszę się że tak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć – mówił podczas uroczystości otwarcia prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego. – To przedsięwzięcie ma wartość nie tylko dzięki murom, w których się znajdujemy i eksponatom, ale przede wszystkim dzięki ludziom i ich przeżyciom.

- W budynku zostały zrobione tylko niewielkie adaptacje do celów edukacyjnych (fort jako obiekt zabytkowy w następnych latach będzie musiał przejść generalny remont). Pośpiech jest jednak w tym wypadku bardzo uzasadniony. Żyją bowiem jeszcze ludzie, którzy przeżyli traumę przymusowych migracji. Tylko w Krakowie mieszka około 700 Sybiraków (z każdym rokiem liczba ta niestety się zmniejsza). Są to osoby w bardzo podeszłym wieku, jednak mają jeszcze energię oraz wolę, aby swoje wspomnienia i doświadczenia przekazać młodzieży. Wszystko po to, aby nie uległa zapomnieniu tak ważna część dziejów narodu polskiego – podkreśla Hubert Chudzio.

W Skotnikach młodzież ponadgimnazjalna będzie mogła uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych poświęconych losom polskich Sybiraków. Podczas spotkań w Forcie, licealiści będą mogli porozmawiać ze świadkiem historii, który przeżył gehennę Sybiru. Będzie to możliwe dzięki współpracy Centrum z krakowskim oddziałem Związku Sybiraków. Działania te są częścią projektu „Losy polskich Sybiraków” przygotowanego wspólnie przez centrum i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie oprócz spotkania z Sybirakami będą mogli obejrzeć multimedialną wystawę „Wyszli z ziemi niewoli…”, w tym film zrealizowany przez centrum, którego bohaterami są Sybiracy z Wielkiej Brytanii i Polski. Podczas spotkań, młodzież nie będzie tylko biernym słuchaczem i obserwatorem, ale sama aktywnie będzie uczestniczyć w zadaniach warsztatowych.

Centrum dokumentuje trudne losy Polaków w ostatnich stuleciach, zajmuje się zbieraniem dokumentów, archiwalnych pamiątek związanych z przesiedleniami i zsyłkami. Studenci UP już od kilku lat gromadzą relacje świadków. Przeprowadzili oni, nagrali i spisali ponad 300 wywiadów z Sybirakami i ludźmi przesiedlonymi po II wojnie światowej z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej na zachodnie obszary dzisiejszej Polski. Młodzi historycy zebrali również relacje od ludności łemkowskiej poszkodowanej w akcji „Wisła” w 1947 roku. W roku 2009 członkowie Koła wyruszyli na wyprawę do Afryki Wschodniej, gdzie poddali renowacji polskie cmentarze w Tanzanii i Ugandzie. W kolejnych latach dr Chudzio i jego współpracownicy zbierali relacje polskich Sybiraków i kombatantów mieszkających w Wielkiej Brytanii w Leicester oraz w Australii. Centrum ma też już na swoim koncie wystawę „Wyszli z ziemi niewoli. W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski”, która była prezentowana w krakowskim Muzeum Archeologicznym.

Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 4 cze 2012

Wpisy dzieci do paszportów tracą ważność 26 czerwca 2012 roku

Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży

Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż).

Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Rodziców dzieci z małopolski, które muszą wyrobić paszport, prosimy o zgłoszenie się do biur paszportowych małopolskiego urzędu wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje: małopolski urząd wojewódzki: www.malopolska.uw.gov.pl, tel. (12) 39 21 812, (12) 422 71 70