Archiwum: Luty, 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 lut 2013

W tym roku już po raz 13 w Polsce będziemy obchodzić „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W trakcie akcji, której patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zaplanowanej w dniach od 25 lutego do 2 marca w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, działających w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, w całym kraju odbędą się bezpłatne dyżury specjalistów: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, asystentów sędziego, kuratorów sądowych, komorników sądowych, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i psychologów. Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W Krakowie w czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30- 06 Kraków, pok. 619 w dn. 25 luty – 2 marca 2013r., codziennie w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-13.00, dyżury pełnić będą specjaliści: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, prawnicy, specjaliści Ośrodka oraz podmiotów współpracujących w ramach Sieci, udzielając bezpłatnych informacji prawnych oraz pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym. Ponadto będą mogły one uzyskać pomoc oraz niezbędne informacje także drogą telefoniczną pod numerem: 12 421 22 88, oraz drogą mailową: pokrzywdzeni.krakow@op.pl.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 lut 2013

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 21 Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2013 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 lut 2013

Zapraszam Państwa na moje najbliższe dyżury, które zawsze odbywają się w poniedziałki.
25 luty od godz 18:00 do 19:00
4 marca od godz 16:00 do 17:00
(wyjątkowo w innych godzinach).
Dyżury odbywają się w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 (I piętro – jest winda)
Z przyjemnością ustalę dodatkowe indywidualne spotkania (również w terenie) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 lut 2013

Od lat trwa dyskusja na temat liczby dzielnic Krakowa obecnie jest ich 18, Prezydent Majchrowski chciałby aby było ich 4… a radny dzielnicy III Łukasz Wantuch we wczorajszej Kronice zaproponował 12.
Ja kiedyś proponowałem zmniejszenie liczby radnych w dzielnicach do maksymalnie 15 (obecnie jest 21).
Powoli widać, że wybory samorządowe za rok, tego typu tematów będzie coraz więcej… a jak już jesteśmy w tematyce wyborczej to jedną z zalet Rad Dzielnic są okręgi jednomandatowe!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 lut 2013

Celem konkursu jest:

- walka z nielegalnym graffiti poprzez wspieranie sztuki street art-u i poprawę wyglądu estetycznego przestrzeni miejskiej;

- zwrócenie uwagi młodzieży, mieszkańców, władz Miasta Krakowa na problem niszczenia mienia poprzez umieszczanie napisów, wulgarnych rysunków na elewacjach budynków i murach oraz konieczność zwiększenia działań przeciwko tym zjawiskom;

- podkreślenie problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie oraz roli ochrony środowiska, w tym parków oraz innych terenów zielonych;

- wspieranie młodych talentów, rozwój zainteresowań plastycznych
i estetycznych.

Tematyka konkursu: „NASZ PODWAWELSKI SMOG”

Organizatorzy liczą na wielką wyobraźnię i pomysłowość uczestników Konkursu. Tematyka obejmuje problem skutków tzw. niskiej emisji niebezpiecznych substancji, innych przyczyn wzrostu zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jak również sposoby przeciwdziałania w postaci np. ochrony istniejących terenów zielonych oraz tworzenia nowych. Może to być oryginalne spojrzenie na zielony Zakrzówek, florę i faunę, parki i tereny zielone Krakowa, zakole Wisły, Klasztor Benedyktyński, itp.

Dopuszczalna jest również realizacja projektu w oparciu o tematykę dowolną.

Organizatorzy:

Rada Dzielnicy VIII Dębniki

Dom Kultury „Podgórze”

Straż Miejska Miasta Krakowa

Stowarzyszenie SIEMACHA – Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy współpracy z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie

więcej informacji oraz zgłoszenia do konkursu na www.dzielncia8.krakow.pl

PS
Wpis ten dedykuję wszystkim tym, którzy mówią (a dokładniej pisali), że nic nie robimy aby zwalczać nielegalne graffiti.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 lut 2013

Jutro w Gimnazjum 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII, a już dziś zachęcam wszystkich 6-klasistów do wyboru Gimnazjum na Starych Dębnikach (ul. Skwerowa).
DNI OTWARTE:
22 LUTEGO 2013 16.30 – 19.00 (PIĄTEK)
8 MARCA 2013 16.00 – 19.00 (PIĄTEK)

DNI OTWARTE Gimnazjum 22 w Krakowie

Gimnazjum 22 ul. Skwerowa

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 lut 2013

W roku 2012 moja miesięczna dieta w związku z pracą w Radzie Dzielnicy VIII – Dębniki i pełnieniem m.in. funkcji członka zarządu wyniosła: 662zł i 42gr / miesięcznie… identycznie jak w roku 2011.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 lut 2013

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2013 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.

Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pózn. zm.) , w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 25 lutego do 25 marca 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Bulwary Wisły” w części podlegającej wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 19 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl .

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 lut 2013

Z informacji jakie uzyskałem w SM „Podwawelska” obok jadłodajni „U Babuni” vis a vis wejścia do Szkoły Podstawowej powstaje lokal handlowy w którym mieścić się będzie cukiernia i piekarnia.

Nowy lokal handlowy przy ul. Komandosów

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 7 lut 2013

Od początku obecnej kadencji powstał pomysł, aby Dzielnica VIII miała swój logotyp… pojawiły się już pierwsze projekty. Wkrótce mieszkańcy w internetowym głosowaniu wybiorą najlepszy.
Projekty graficzne zostały sfinansowane z prywatnych pieniędzy radnych dzielnicy VIII.