Archiwum: Marzec, 2012

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 mar 2012

Władze Krakowa planują wybudować około 300 mieszkań komunalnych (w okolicy ul. Jana Kantego Przyzby vis a vis instniejącego już osiedla budynków komunalnych) – informacja z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Wczoraj odbyło się spotkanie konsultacyjne z radnymi dzielnicy.

Konsultacje z mieszkańcami Ruczaju, gdzie moją powstać budynki planowane są na drugą połowę kwietnia.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ – Wschód”

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 mar 2012
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy VIII, Dyrektorzy Szkół Podstawowych zapraszają na TARGI EDUKACYJNE DZIELNICY VIII, które odbędą się w najbliższą sobotę 31 marca 2012 r. w godzinach 11:00 -13:00
w Szkole Podstawowej nr 151, ul. Lipińskiego 2 (os. Ruczaj).
To już druga edycja targów skierowana do rodziców sześciolatków!
Rada Dzielnicy VIII podjęła wczoraj jednogłośnie uchwałę w sprawie wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej”.

Oto nasze  propozycje do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej”:

1.     Przeznaczenie terenu pomiędzy ulicami Szwedzką, Twardowskiego, Boczną jako obszaru do zagospodarowania pod miejsca parkingowe, w tym garaże wielokondygnacyjne.

2.     Przeznaczenie terenu obok hotelu Hilton Garden Inn jako obszaru pod zieleń publiczną ze szczególnym uwzględnieniem parku lub wybiegu dla psów.

3.     Przeznaczenie terenu pomiędzy ulicami Mieszczańską, Dworską, Twardowskiego do zagospodarowania pod miejsca parkingowe, w tym garaże wielokondygnacyjne.

4.     Utrzymanie wysokości zabudowy wzdłuż ulicy Monte Cassino na obecnym poziomie.

5.     Na obszarze w obrębie ulic Bułhaka, Barska, Wierzbowa, Twardowskiego, Dworska, Wygrana:

a.     ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 4 kondygnacji (13 m),

b.     ustalenie minimalnej liczby miejsc parkingowych w nowo realizowanych inwestycjach na poziomie co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny.

6.     Umożliwienie wjazdu i wyjazdu do budynków usługowych (banku) i zabudowy mieszkaniowej na skrzyżowaniu ulic Kapelanka – Monte Cassino bezpośrednio od ul. Monte Cassino.

7.     Zabezpieczenie terenu pod wjazd, o którym mowa w pkt 6.

8.     Zabezpieczenie terenu pod poszerzenie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Kapelanka od strony Osiedla Podwawelskiego.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 mar 2012

Czy wiesz, że?

Na dochody Krakowa składają się między innymi dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych, spadki, darowizny, ale także cześć podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W Krakowie wpływy finansowe z tego tytułu stanowią blisko 25% wszystkich dochodów miasta. Dlatego im więcej osób płaci podatki w Krakowie, tym więcej środków trafia do miejskiej kasy.

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Krakowie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Krakowie.

Szacuje się, iż w Krakowie mieszka blisko 150 000 osób, które są zameldowane w innych miejscowościach. Każda dodatkowa osoba wskazująca w zeznaniu podatkowym nasze miasto to ok. 1 500 zł wpływające do miejskiego budżetu.

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. Wystarczy wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3. Można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub otrzymać w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza nie jest trudne i zajmuje maksymalnie 15 minut – wystarczy podać imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na który będą wpływać np. zwroty podatku).

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?

W Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla danej osoby decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). Żeby to sprawdzić, wystarczy wejść na link, gdzie znajduje się wykaz krakowskich ulic z przypisanymi do nich odpowiednimi urzędami skarbowymi.

Wypełniony formularz ZAP-3 możesz złożyć osobiście lub wysłać pocztą do „Twojego” urzędu skarbowego.

Dane teleadresowe Urzędów Skarbowych w Krakowie:

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. 12 665 60 00
faks 12 665 61 36
us1208@mp.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
tel. 12 681 70 00
faks 12 647 92 22
us1209@mp.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
ul. Wadowicka 10
30-415 Kraków
tel. 12 254 70 00
faks 12 267 40 91
us1210@mp.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. 12 665 67 27, 12 665 67 50
tel. centrala: 12 665 60 00
faks 12 665 67 51
us1211@mp.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65
31-001 Kraków
tel. 12 29 38 100
faks 12 29 38 266
us1212@mp.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy Kraków–Śródmieście
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. 12 665 64 08
tel. 12 665 62 59
us1213@mp.mofnet.gov.pl

Pamiętaj, aby o zmianie urzędu skarbowego poinformować pracodawcę!

źródło: krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 mar 2012

W środę 21 marca o godz. 18.00 odbędzie się wyjazdowa sesji  R. Dz. VIII w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10… poświęcona głównie tematyce bezpieczeństwa.

Na sesji przyjmiemy także nasze uwagi do MPZP „Monte Cassino – Konopnickiej”.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 mar 2012

Przetarg na remont ul. ŁĄNY zakończony!!!

Po wieloletnich staraniach mieszkańców wspieranych przez Radnych Dzielnicy VIII Dębniki sprawa remontu ulicy zmierza do szczęśliwego końca.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę prac. Zwycięzcą została firma z Nieznanowic (gmina Gdów) z ofertą o wartości 740 000 złotych, działająca od 25 lat na rynku budowlanym.
Z informacji zamieszczonych na stronach ZIKiT-u wynika, że prace budowlane obejmą odcinek od ul. Pszczelnej o długości ok. 369 metrów: przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, budowę kanalizacji ogólnospławnej,  przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami,  przestawienie słupa oświetleniowego i zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, roboty zieleniarskie w tym: nasadzenie, pielęgnację i wycinkę.

Prace będą prowadzone etapowo. Rozpocząć się mają w pierwszym kwartale i potrwają, jeśli aura pozwoli, do końca września.

PS

Więcej na temat remontu ul. Łany można przeczytać w „KROPCE”!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 mar 2012

Dziś w Szkole Podstawowej 25 przy ul. Komandosów rozpoczął się Kurs komputerowy dla Seniorów w ramach przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego (organizatorem jest Rada Dzielnicy VIII – Dębniki, pomysłodawcą Komisja Rozwoju i Innowacji naszej dzielnicy)… kolejna edycja planowana jest na Ruczaju (tuż po Świętach), a na jesień Dębniki… zainteresowanie ogromne… zajęcia są oczywiście bezpłatne… w sumie kurs liczy 30 godzin zajęć lekcyjnych.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 mar 2012

Rodzice, dyrektorzy i pracownicy szkół, wreszcie sami uczniowie – wszyscy mogą odetchnąć z ulgą. Władze miasta wycofały się z planów likwidacji szkolnych stołówek. – Nie chcę, żeby kryzys uderzał bezpośrednio w dzieci – ogłosił we wtorek prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Więcej można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 mar 2012

Chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” oraz Dyrektorom placówek oświatowych na os. Podwawelskim za rozpowszechnienie informacji na temat opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Monte Cassino – Konopnickiej”.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.