Archiwum: Wrzesień, 2015

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 11 wrz 2015

Budynek przy ul. Twardowskiego 45
W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII (którego byłem inicjatorem) w sprawie rozważenia możliwości przeznaczenia budynku położonego przy ul. Twardowskiego nr 45 na utworzenie placówki kultury i/lub biblioteki odpisał Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski:

„Gmina Miejska Kraków jest właścicielem nieruchomości gruntowej (…) o powierzchni 0,0294 ha (…), zabudowanej budynkiem dawnej rogatki miejskiej przy ul. Twardowskiego 45, wpisanym do rejestru zabytków (…). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino– Konopnickiej” przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej U.3.
Sprawa zagospodarowania nieruchomości została przedstawiona na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, zabudowanych budowlami, obiektami oraz infrastrukturą, niezdatnymi do eksploatacji, wymagającymi przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych, zabezpieczających bądź rozbiórkowych, a także do spraw oceny zasadności rozpoczęcia sprzedaży lokali usytuowanych w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku nieruchomości o niskiej intensywności zabudowy (…).
Zespół ustalił, iż po wykwaterowaniu najemców lokali mieszkalnych, należy podjąć działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości [w drodze przetargu].
Rada Miasta Krakowa w uchwale Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. zastrzegła, iż do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy wyrażanie zgody na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości z wyjątkiem przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod budowę garaży o powierzchni nie większej niż 50 m2 oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Uchwałą Nr XXI/331/15 z dnia 8 lipca 2015 r. Rada Miasta Krakowa wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości zabudowanej zabytkowym budynkiem przy ul. Twardowskiego 45 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz na udzielenie 5% bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, w związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków.
W wykonaniu powyższej uchwały (…) przeznaczyłem przedmiotową nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nakładając na nabywcę (…) obowiązek przeprowadzenia w terminie 2 lat od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, remontu budowlanego i konserwatorskiego budynku. Przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest na październik 2015 r.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, iż biorąc pod uwagę zły stan techniczny budynku wymagający przeprowadzenia kosztownego remontu konserwatorskiego, a także mając na uwadze przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego brak jest uzasadnienia do pozostawienia nieruchomości w zasobie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 2 wrz 2015

Poniższą informację zamieszczam niejako w odpowiedzi na dość tendencyjny artykuł we wczorajszym Dzienniku Polskim. Dodam tylko, iż cyklicznie publikowałem na moim blogu wysokości diet jakie otrzymałem (pomimo, że nie mam takiego obowiązku to uważam, że mieszkańcy powinni wiedzieć ile mi płacą).
DIETY RADNYCH, nie będący członkami Zarządu:

Członek Rady (łączna miesięczna dieta) od 68 złotych do 434 złotych (do 567 złotych – dla przewodniczącego komisji Dzielnicy), w tym:

- za udział w pracach na sesjach Rady: 137 złotych (dla 100% obecności),

- za udział w pracach komisji Dzielnicy (przynależność do 1 komisji): 68 złotych (dla 100% obecności),

- za udział w pracach komisji Dzielnicy (przynależność do 2 lub więcej komisji): 137 złotych (dla 100% obecności),

- stały dodatek funkcyjny – przewodniczący komisji Dzielnicy: 132 złote,

- za udział w pracach zespołów problemowych (powołanych przez jednostkę zewnętrzną), do których radni desygnowani zostali uchwałą Rady Dzielnicy: nie więcej niż 158 złotych miesięcznie.
Jeżeli radny dzielnicy np ze względu na stan zdrowia nie bierze udziału w pracach rady (posiedzeniach komisji merytorycznych, sesjach …etc) nie dostaje żadnego wynagrodzenia (diety)!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 1 wrz 2015

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy

Mili Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się Roku Szkolnego 2015/2016, pragnę złożyć Wszystkim Uczniom życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz pogłębiania swojej wiedzy. Życzę Wam Mili Uczniowie, aby szkoła była dla Was ciekawym i bezpiecznym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić.

Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, życzę uznania i wdzięczności społecznej oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Gacek
z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII – Dębniki