Archiwum: Grudzień, 2012

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 29 gru 2012

O tym dowiedzieliśmy się wczoraj…
Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 22 w Krakowie, ul. Skwerowa 3 (Prezydent przygotował już projekt uchwały, którą ma podjąć Rada Miasta Krakowa)
UZASADNIENIE

W skład obwodu scalonego dla gimnazjów położonych w Dzielnicy VIII, poza obwodem Gimnazjum nr 22, wchodzą również obwody następujących gimnazjów:

1) Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29,

2) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 23, ul. Lipińskiego 2.

Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń:

W roku szkolnym 2012/13 do Gimnazjum nr 22 uczęszcza 153 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 19 pomieszczeniach do nauki oraz w 2 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest bardzo niskie i wynosi obecnie ok. 2,42 godziny lekcyjnej dziennie.

W Gimnazjum nr 22 od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2010/11 spadek liczby uczniów wyniósł 32%, a od roku szkolnego 2011/2012 spadek wyniósł 17%). Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego, spadek liczby uczniów w wieku 13 – 15 lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów.

Wyniki egzaminów:

W 2010 roku średni wynik uczniów Gimnazjum nr 22 na egzaminie gimnazjalnym po klasie trzeciej (wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) wyniósł w części humanistycznej – 31,46 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 33,89 pkt, a w części matematyczno – przyrodniczej 24,76 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 27,99 pkt.

Natomiast w 2011 roku średni wynik dla tej szkoły wyniósł w części humanistycznej 22,54 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 28,67 pkt oraz w części matematyczno-przyrodniczej 21,65 pkt, przy średnim wyniku dla Krakowa równym 27,48 pkt. Zatem, w latach 2010-2011 uczniowie Gimnazjum nr 22 zdawali egzamin na poziomie niższym niż średnie wyniki dla Krakowa.

Podobnie sytuacja przedstawiała się w 2012 roku, kiedy egzamin gimnazjalny przeprowadzany był na nowych zasadach. Wyniki dla Gimnazjum nr 22 z poszczególnych części egzaminu wynosiły odpowiednio, w części humanistycznej z zakresu j. polskiego – 65,4%, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 73%, z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60,9%, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 68%. Natomiast w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki wyniki egzaminu dla Gimnazjum nr 22 wynosiły 44,4%, przy średniej dla Krakowa równej 53% oraz z przedmiotów przyrodniczych – 50,0%, przy średnim wyniku dla Krakowa wynoszącym 56%.

Edukacyjna Wartość Dodana:

Gimnazjum nr 22 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012, w części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej, określone zostało częściowo jako: „szkoła wymagająca pomocy”, a częściowo jako ”szkoła niewykorzystanych możliwości”.

Koszty utrzymania ucznia:

Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły 8 817 zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 7 949 zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta dla Gimnazjum nr 22 wyniosła w 2011 r. 35,71% przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 32,88%.

Zapewnienie miejsc dla uczniów:

Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju w Gimnazjum nr 21 cieszącym się uznaniem uczniów i rodziców oraz wysokimi wynikami nauczania. Proponuje się, aby uczniowie zlikwidowanego Gimnazjum nr 22 wraz z wychowawcami pozostali w obecnej lokalizacji, tj. przy ul. Skwerowej 3.

Przeznaczenie budynku:

W budynku Gimnazjum nr 22 będzie funkcjonować Gimnazjum nr 21.
W roku szkolnym 2012/13 do Gimnazjum nr 21 uczęszcza 379 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 13 pomieszczeniach do nauki oraz w 1 sali gimnastycznej. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest wysokie i wynosi obecnie ok. 7,35 godziny lekcyjnej dziennie. W związku z powyższym, proponuje się przyjęcie powyższego rozwiązania, dzięki któremu Gimnazjum nr 21 będzie dysponowało 2 budynkami.

Skutki ekonomiczne:

Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 2014 o kwotę ponad 120 tys. zł rocznie.

W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 57 tys. zł, w tym koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz 1 etatu pracownika administracji/obsługi wyniosą ok. 55 tys. zł, szacunkowe koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi wyniosą ok. 2 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty związane z oświatą (koszty osobowe) zostaną zmniejszone za okres wrzesień – grudzień 2013 r. o kwotę ok. 40 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 22 zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe.

Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny.

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach następnych.

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie.

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.
źródło:bip.krakow.pl

PS
W uzasadnieniu jest moim zdaniem mały błąd… Gimnazjum 21 (jedno z najlepszych w Krakowie) nie posiada własnej sali gimnastycznej, a korzysta z sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 25. W planach jest budowa sali gimnastycznej, został nawet wykonany jej projekt (sfinansowany przez Radę Dzielnicy VIII), jednak budowa obiektu jest pieśnią przyszłości.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 29 gru 2012

Kraków prowadzi działania związane z restrukturyzacją sieci krakowskich szkół i placówek edukacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że takie działania są konieczne. Odpowiedzialne i racjonalne gospodarowanie mieniem publicznym i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania leży w interesie wszystkich – zarówno urzędników, dyrektorów szkół jak i nauczycieli i rodziców.

Zgodnie z oczekiwaniami Rady Miasta Krakowa (która podjęła m.in. uchwały dotyczące kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na dokonaniu analizy istniejącej sieci szkół) Wydział Edukacji UMK podjął prace związane z przygotowaniem projektów uchwał dotyczących restrukturyzacji sieci krakowskich szkół.

„Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania szkół i ich likwidacji nigdy nie jest łatwe. Przygotowując projekty uchwał staraliśmy się podejmować rozsądne i sprawiedliwe decyzje” – mówiła podczas piątkowej (28 grudnia) konferencji prasowej Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych. „Zmiany są konieczne m.in. dlatego, że liczba uczniów w krakowskich szkołach jest z roku na rok coraz mniejsza – tylko w ciągu ostatniego roku zmalała o 2600 osób, Miasto musi też coraz większą sumę dokładać o subwencji oświatowej” – dodała Anna Okońska-Walkowicz.

Do końca lutego 2013 r. Rada Miasta Krakowa musi podjąć decyzje dotyczące zmiany sieci krakowskich szkół, tak aby mogła ona obowiązywać od 1 września 2013 r. „Teraz rozpocznie się praca wszystkich Radnych Miasta Krakowa nad projektami uchwał i to oni podejmą ostateczną decyzję” – mówiła Marta Patena, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

Na liście szkół, których dotyczyć mają zmiany znalazło się 14 placówek. 9 z nich przeznaczonych jest do likwidacji. Są to 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja (uczniowie dwóch z nich będą uczyć się w tych samych budynkach), 1 gimnazjum (które ma być przekazane do prowadzenia podmiotowi innemu niż gmina) oraz 1 zespół szkół specjalnych. 2 szkoły przeznaczone są do wygaszania ( zespół szkół ogólnokształcących i liceum ogólnokształcące). 2 szkoły zostaną połączone a 1 włączona w strukturę innego zespołu szkół.

Są to placówki, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy szkół otrzymały najniższą liczbę punktów. Diagnoza dotyczyła zarówno wyników nauczania, jakości pracy szkoły, popularności jak i (choć w mniejszym stopniu) sytuacji finansowej szkoły i jej infrastruktury. W uzasadnieniach do projektów uchwał restrukturyzacyjnych podano również szczegółowe dane dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych i w przypadku szkół, których to dotyczy – Edukacyjnej Wartości Dodanej. Z procesu restrukturyzacji wykluczone zostały szkoły na obrzeżach miasta oraz szkoły, które w ubiegłym roku rozpoczęły realizację programu naprawczego.

W sumie do końca 2014 r. oszczędności związane z kosztami osobowymi oraz kosztami utrzymania budynków wyniosą 5,7 mln zł. W tym: oszczędności w 2013 r. wyniosą ok. 1,9 mln zł, a w 2014 r. – 6 mln zł. W wyniku prowadzonych zmian liczba etatów zmniejszy się o ok. 90(w tym: ok. 46 etatów pedagogicznych, ok. 44 etaty pracowników administracji i obsługi). Według przyjętych założeń część nauczycieli może liczyć na zatrudnienie w szkołach, do których będą przenoszone oddziały restrukturyzowanych placówek. Zwalniani pracownicy otrzymają w sumie odprawy w wysokości 2,2 mln zł.

Listy dotyczące projektów uchwał zostały wysłane do dyrektorów placówek (także tych, do których mają trafić uczniowie po zmianach) i rad rodziców. Wszyscy radni Miasta Krakowa otrzymają projekty do swoich skrzynek dziś (28 grudnia, piątek).

SZKOŁY KTÓRYCH DOTYCZYĆ BĘDĄ ZMIANY

Placówki, które będą połączone:

- XXXI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 9 – od września 2012 r. XXXI Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w jednym budynku z Gimnazjum nr 9 przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2. Wcześniej XXXI Liceum Ogólnokształcące funkcjonowało w budynku przy ul. Zakątek 2.

Placówka, która będzie włączona w struktury innej:

- XXIX Liceum Ogólnokształcące – w strukturę Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 planowane jest włączenie XXIX LO. Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 od września 2012 roku funkcjonuje w budynku zajmowanym przez XXIX Liceum Ogólnokształcące.

Placówki przeznaczone do wygaszania:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b,

- XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 35.

Placówki przeznaczone do likwidacji:

- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Topolowa 22 (przeniesienie uczniów do SP 38),

- Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 (przeniesienie uczniów do SP 100),

- Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 (przeniesienie uczniów do SP 82),

- Gimnazjum nr 22, ul. Skwerowa 3 (budynek przeznaczony na potrzeby G 21),

- Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98 (przeniesienie uczniów do G 28),

- Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34 (budynek przeznaczony na potrzeby ZSOI 6),

- Gimnazjum nr 45, os. Willowe 1 (przeniesienie uczniów do G 48),

- Gimnazjum nr 50, ul. Bulwarowa 33,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, os. Niepodległości 19 (przeniesienie uczniów do ZSO14 lub G48, XII LO, XI LO).

Utworzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem pn. „Centrum Autyzmu”

Planowane jest połączenie placówek, w których obecnie kształcą się uczniowie z autyzmem na różnych poziomach edukacyjnych w jeden ośrodek specjalizujący się w kształceniu uczniów z autyzmem. Formalnie jest to możliwe tylko poprzez ich wcześniejszą likwidację. Centrum będzie miejscem wsparcia rodziców dzieci ze spektrum autyzmu (nie tylko jego uczniów) oraz miejscem doradztwa zawodowego dla nauczycieli wszystkich szkół pracujących z dziećmi autystycznymi. Uczniowie formalnie likwidowanych szkół będą kontynuować naukę w tych samych miejscach.

Zmiany dotyczą następujących placówek:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 5 (ul. Spadochroniarzy 1),

- Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (ul. Spadochroniarzy 1),

- Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 (ul. Szopkarzy 8).

Przygotowano również trzy projekty uchwał, które będą dotyczyć działań prowadzonych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Mowa jest w nich o likwidacji szkół martwych, likwidacji przez wygaszanie techników uzupełniających oraz przekształceniach techników dla dorosłych w licea dla dorosłych.

źródło: krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 gru 2012

W sobotę 5 stycznia 2013r. o godzinie 16:00 w kościele p. w. Matki Boskiej Fatimskiej na os. Podwawelskim odbędzie się tradycyjny koncert charytatywny na rzecz Szkoły Podstawowej nr 25, którego od lat organizatorami jest Rada Rodziców, Dyrekcja i Ksiądz Proboszcz.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 gru 2012

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na pismo Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki (którego byłem inicjatorem) w sprawie udzielenia informacji o terminie organizacji, ogłoszenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w przejściu podziemnym w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej informuje, że:

Zarząd zwrócił się z zapytaniem o cenę wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, w tym inwentaryzacji instalacji obiektu budowlanego tj. przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ul. Marii Konopnickiej. Ww. dokumentacja niezbędna jest do wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi modernizację przejścia w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Równocześnie ZIKiT informuje, że przebudowa, modernizacja przedmiotowego przejścia jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z przewidzianym czasem realizacji w 2013 roku.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 gru 2012

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten wyjątkowy czas będzie przepełniony radością, domowym ciepłem, chwilą wytchnienia i odpoczynku, a kolejny rok niech układa się z samych sukcesów i przyniesie spełnienie wszystkich dążeń oraz planów.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 gru 2012

Jutro (w sobotę 22.12.2012r.) o godzinie 12:00 na os. Podwawelskim odbędzie się II ligowy mecz tenisa stołowego mężczyzn drużyny „Witmar – Podwawelski” Kraków z zespołem UKS „Płomień” Limanowa.
Zawody odbędą się na dawniej sali kinowej przy ul. Komandosów 21.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 gru 2012

Wczoraj odbyła się ostatnia w tym roku sesja R.Dz. VIII – Dębniki. Najbliższa została zaplanowana na dzień 16 stycznia 2013… w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zbierze się jeszcze Komisja Kultury.

Na środowej sesji Rada Dzielnicy VIII m.in. zaopiniowała pozytywnie przeniesienie figury Matki Boskiej Łaskawej znajdującej się obecnie przy ul. Konopnickiej tuż obok „ogromnego billboardu”.

Właściciel działki na której obecnie znajduje się figurka pokryje wszelkie koszty związane z przeniesieniem kapliczki i jej renowacją. Prace będą wykonywane pod nadzorem konserwatorskim. Nowe miejsce kapliczki (bliżej pieszego przejścia podziemnego) jest z pewnością bardziej atrakcyjne i zapewni wiernym lepszy do niej dostęp.
To nie pierwsza przeprowadzka figurki M.B. Łaskawej… pierwotnie znajdowała się ona w rejonie skrzyżowania ul. Barskiej i Konopnickiej i związana była ze średniowiecznym szlakiem prowadzącym od przeprawy na Wiśle w stronę opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Z tego miejsca została przesunięta w latach 70-tych XX wieku podczas modernizacji dróg i budowy Mostu Grunwaldzkiego.

Figurka Matki Boskiej Łaskawej rejon ul. Barskiej i Konopnickiej

Figurka Matki Boskiej Łaskawej os. Podwawelskie

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 gru 2012

Z lodowiska korzystać może każdy – i uczniowie, i mieszkańcy

DĘBNIKI: Krakowskie szkoły niechętnie organizują ślizgawki na boiskach. Mimo to Zespół Szkół Łączności udowadnia, że warto realizować takie inicjatywy i po raz kolejny przygotowuje lodowisko.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że w wielu miastach, m.in. Szczecinie i Rzeszowie, na przyszkolnych boiskach organizowane są lodowiska. W naszym mieście większość szkół niechętnie włącza się w podobne akcje.

Natomiast w Zespole Szkół Łączności przy ulicy Monte Cassino od kilku lat każdej zimy nauczyciele i uczniowie wspólnie przygotowują ślizgawkę.

- Udowadniamy, że w prosty sposób można zapewnić młodzieży ciekawe lekcje wychowania fizycznego. Jednak z lodowiska mogą korzystać także mieszkańcy – powiedział Antoni Borgosz, dyrektor ZSŁ. Jego zdaniem przygotowanie lodowiska nie wymaga wielkich nakładów. Co ciekawe, sporty zimowe cieszą się tak wielką popularnością wśród uczniów, że szkoła planuje zakupić dodatkowe pary łyżew.

W tym roku lodowisko służyło już kilka dni. Teraz przyszła odwilż, ale dyrekcja deklaruje, że gdy powrócą mrozy, na boisku znowu powstanie ślizgawka.

- Korzyści dla uczniów są ogromne i na pewno przez całą zimę będziemy starali się zapewnić im możliwość korzystania ze ślizgawki – zapewnia dyrektor Borgosz.

artykuł z Dziennika Polskiego
red. MARCIN WARSZAWSKI
marcin.warszawski@dziennik.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 gru 2012

Klub Podwawelski zapraszam wszystkich zawodników, rodziców i miłośników tańca na uroczyste mikołajkowe zakończenie sezonu startowego.

Czwartkowa impreza rozpocznie się o godzinie 17.30. W programie przewidziane są występy wszystkich grup tanecznych klubu: Mistrzów Polski w Rock’n'Rollu akrobatycznym, Taniec nowoczesny oraz pokazy klas sportowych ze Szkoły Podstawowej 25!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 gru 2012

W listopadzie br. ruszyła akcja społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz” współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Zbliżający się okres przedświąteczny to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek (na dowód, bez zabezpieczeń). Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia.

Z bohaterami kampanii może zidentyfikować się prawie każdy. Przykładem jest pani Krystyna, która zastanawiała się nad zaciągnięciem pożyczki na Święta Bożego Narodzenia w wysokości czterech tysięcy złotych. Ostatecznie się na nią nie zdecyduje, ale na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl będzie można śledzić, jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.

Za pośrednictwem tej witryny będzie można również zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się jak niebezpieczne kruczki prawne są stosowane w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.

W ramach kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty informacyjne przetłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami, dzięki czemu będą one dostępne dla szerokiej publiczności. Ponadto do milionów Polaków zostaną wysłane broszury informacyjne i edukacyjne zawierające podstawy wiedzy o finansach osobistych. Wszystkie materiały zawierają rekomendacje działań – tzw. cztery zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać przed wzięciem pożyczki lub zainwestowaniem pieniędzy. Dodatkowo, pod bezpłatnym numerem infolinii Komisji Nadzoru Finansowego (tel. 800 290 479) będzie można uzyskać informacje, które podmioty są objęte nadzorem finansowym.

Akcję wspierają media publiczne i katolickie. Do udziału w kampanii zostały także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy społeczni, m.in. Episkopat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i Naczelna Izba Aptekarska, którzy wesprą akcję poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wsparcia kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.

Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:
1. Sprawdź wiarygodność firmy.
2. Policz całkowity koszt pożyczki.
3. Dokładnie przeczytaj umowę.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Więcej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl
/informacja prasowa/