Archiwum: Maj, 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 maj 2013

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu nareszcie ogłosił przetarg na wyremontowane i zagospodarowanie pieszego przejścia podziemnego pod ulicą Konopnickiej. Od czasu powodzi w 2010 roku tunel jest nieczynny! Czy znajdzie się chętny?

Przedmiotem koncesji jest modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej w Krakowie, w tym modernizacja lokali handlowych – użytkowych tam usytuowanych. Obiekt ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Urzędnicy wyceniają remont na ponad 1,3 mln złotych.

Koncesjonariusz zobowiązany jest m.in. do: opracowania koncepcji aranżacji przejścia, wykonania opracowań i uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji, wykonania robót modernizacyjnych, polegających na modernizacji obiektu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zapewnienia wykonania nadzoru autorskiego przez głównego projektanta.
Ponadto musi pokryć wszystkie koszty związany z przygotowaniem i realizacją inwestycji w tym opłat za media, zajęcia ciągów komunikacyjnych, kosztów opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych itp.
Zapewnić ma również wykonanie przeglądów technicznych obiektu, instalacji stanowiących wyposażenie obiektu z częstotliwością zapewniającą ich prawidłowe funkcjonowanie.

Eksploatacja obiektu maksymalnie trwać będzie 16 lat po tym okresie Koncesjonariusz musi obiekt zwrócić .
Na rok przed wygaśnięciem umowy Koncesjonariusz wspólnie z Koncesjodawcą (czyli gminą miejską Kraków) powołają wspólną komisję, w skład której wejdzie po dwóch przedstawicieli każdej ze Stron, w celu ustalenia zakresu koniecznych remontów i napraw, tak aby obiekt został zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wskutek prawidłowego używania obiektu. Obowiązkiem Koncesjonariusza będzie wykonanie na własny koszt koniecznych remontów i napraw, jeżeli ich przeprowadzenie okaże się konieczne.

źródło:

http://zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przetargi/4241-koncesja-na-roboty-budowlane-znak-sprawy–5v2013

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/przejscie-pod-ul-konopnickiej-zostanie-wyremontowane_2935.html

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 maj 2013

Czy jest sens wprowadzać ruch jednokierunkowy na ul. Komandosów? Moim zdaniem nie i chyba zdecydowana większość mieszkańców myśli podobnie (bardzo wymowny był m.in. reportaż telewizyjny w „Kronice”). Z prośbą o opinie w tej sprawie Rada Dzielnicy VIII zwróci się do SM Podwawelska i ZIKiT.
Zamiast wprowadzać ruch jednokierunkowy należy udrożnić ul. Komandosów na wysokości bloku nr 5 (na wysokości kiosku i totolotka) gdzie parkujące samochody często utrudniają kierowcom wyminięcie się na jezdni.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 maj 2013

Tegoroczne Święto Dzielnicy VIII odbędzie się 22 czerwca na Bulwarze Wołyńskim pomiędzy plażą miejską, a balonem widokowym.
Organizatorem „dębnickich wianków jest Rada Dzielnicy VIII i Centrum Młodzieży im. H. Jordana.
W programie znajdą się m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkursy, warsztaty, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz koncert grupy BELTAINE …i wiele wiele innych atrakcji!
Wielki piknik rodzinny rozpocznie się w samo południe, a zakończy go koncert i pokaz sztucznych ogni… więcej szczegółów wkrótce.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 maj 2013

1 czerwca wspólnie z Klubem Sportowym PODWAWELSKI zapraszamy wszystkie dzieciaki na wyjątkowy Dzień Dziecka… na sportowo. Po raz pierwszy na os. Podwawelskim!

1 czerwca na os. Podwawelskim

Dzień Dziecka na osiedlu Podwawelskim 1 czerwca 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 maj 2013

Z uwagi na maila, którego dziś otrzymałem od Pana Andrzeja informuję iż wedle mojej wiedzy Gimnazjum 21 oraz Szkoła Podstawowa 25 na os. Podwawelskim posiadają po 10 kart postojowych, a nie 40!
Czy to dobrze, że nauczyciele posiadają możliwość parkowania na os. Podwawelskim?
Moim zdaniem ZDECYDOWANIE TAK m.in. z uwagi iż liczba kart postojowych jest nie znaczna, nauczyciele parkują swoje samochody w czasie lekcji, kiedy MY mieszkańcy jesteśmy w pracy (co za tym idzie nie korzystamy z miejsc postojowych). Nauczyciele nie parkują w nocy, soboty, niedziele, święta oraz w okresie wakacji (lipiec-sierpień)!
PS
Karty postojowe wydawane są przez SM Podwawelska, a nie przez Radę Dzielnicy VIII.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 maj 2013

Na stronie internetowej www.dzielnica8.krakow.pl trwa głosowanie na najlepszy projekt logotypu Dzielnicy VIII. Zachęcam do udziału w klikaniu.

Zgłasza się następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej”:
1. Rozszerzenie obszaru U/MW.4 znajdującego się wzdłuż ul. Twardowskiego na obszar oznaczony w projekcie planu miejscowego jako ZPm.2
2. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w projekcie planu jako ZP.2 na wielokondygnacyjny parking dla samochodów osobowych.
3. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w projekcie planu jako ZP.7 na tereny zabudowy usługowej (U) z możliwością zabudowy do wysokości istniejących na tym terenie budynku (ul. Barska 63).
4. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w projekcie planu jako U.8 na tereny zieleni urządzonej (ZP), bądź ograniczenie wysokości zabudowy na tym obszarze do parametrów istniejących budynków przy ul. Kilińskiego.
5. Dopuszczenie przeniesienia figury Matki Bożej Łaskawej oznaczonej na rysunku numerem ez – 02 w inne miejsce na terenie objętym planem zapewniające jej lepszą ekspozycję i dostępność dla wiernych.
6. Zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów oznaczonych jako:
a. MW/U do 12 m.
b. U.9, U.11, U.12, Uku.1, Uku.2 do 18 m,
c. U.10, U.13 do 15 m,
d. U.1., U.2, U.4, U.5, U.7, U.6 do 12 m
7. Wykreślenie możliwości lokalizacji dworca autobusowego na całym obszarze objętym planem.
8. Wprowadzenie możliwości wykonania przejść podziemnych dla pieszych pod ul. Monte Cassino.
9. Przeznaczenie niezabudowanej części terenu oznaczonego jako U.12 na tereny zieleni urządzonej (ZP) z możliwością lokalizacji miejsc parkingowych ze względu na konieczność zachowania możliwości przewietrzania Osiedla Podwawelskiego.
10. Zmiana zasad minimalnych ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych według poniższych wskaźników:
a. budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej – 2 miejsca na 1 dom,
b. budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej – 1,5 miejsca na 1 mieszkanie,
c. hotele – 10 miejsc na 100 pokoi,
d. domy studenckie – 10 miejsc na 100 łóżek,
e. internaty, domy dziecka – 10 miejsc na 100 łóżek,
f. pensjonaty, domy wypoczynkowe – 10 miejsc na 100 łóżek,
g. domy rencistów – 10 miejsc na 100 łóżek,
h. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
i. budynki kultury – teatry, kina, sale koncertowe – 30 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),
j. budynki kultury – sale wystawowe, muzea – 20 miejsc na 100 odwiedzających (jednocześnie),
k. budynki kultu religijnego – 30 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),
l. budynki oświaty – 15 miejsc na 100 zatrudnionych,
m. budynki szkolnictwa wyższego i nauki – 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 20 miejsca na 100 studentów,
n. budynki opieki zdrowotnej – 15 miejsc na 100 łóżek,
o. budynki opieki społecznej i socjalnej – 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
p. budynki obsługi bankowej – 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
q. budynki handlu – 50 miejsc na 1000m2 powierzchni sprzedaży,
r. budynki gastronomii – 15 miejsca na 100 miejsc konsumpcyjnych,
s. budynki biur – 15 miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej,
t. budynki innych usług – 15 miejsc na 100 zatrudnionych.

Powyższe uwagi do MPZP jednogłośnie przyjęła Komisja Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII – Dębniki, ostateczne głosowanie na najbliższej sesji Rady Dzielnicy VIII w środę 15 maja!

MPZP Konopnickiej - Monte Cassino

MPZP Konopnickiej - Monte Cassino

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 10 maj 2013

Dalej jestem zdania, iż rozbiórka kamienicy przy ul. Barskiej 63 (os. Podwawelskie) to GŁUPOTA, tak samo jak budowa dworca autobusowego w tej okolicy. Więcej o uwagach Rady Dzielnicy VIII do MPZP Konopnickiej Monte Cassino po weekendzie.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 8 maj 2013

ZIKiT informuje że od nocy 17/18.05.2013 (piątek/sobota) zmianie ulegnie organizacja komunikacji nocnej w Krakowie. Zostanie uruchomiona m.in. linia nr 62 z Ruczaju do Nowej Huty.

Nowa linia tramwajowa nr 62, kursować będzie na trasie: CZERWONE MAKI – Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego, Kapelanka, Dietla, Starowiślna, Westerplatte – DWORZEC GŁÓWNY – Lubicz, Rondo Mogilskie, Rondo Grzegórzeckie, Aleja Pokoju, Rondo Czyżyńskie, Aleja Jana Pawła II – PLAC CENTRALNY IM. R. REAGANA.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowaniu układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie. Zakres robót polega m.in. na budowie i rozbudowie układu ulic na długości około 1117 m, budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych. Przebudowa sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowa i przebudowa sieci oświetleniowej, budowa kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, mała architektura, zieleń. b) Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania zobowiązany będzie koordynować roboty z Generalnym Wykonawcą Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie tj. polsko – hiszpańskim konsorcjum BUDIMEX S.A. oraz Ferrovial Agroman (należy skoordynować harmonogramy prac). c) Płatności za wykonane roboty będą występować w latach 2013r, 2014r. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmiany finansowania (np. wydłużenie okresu) przed terminem składania ofert. d) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiaru robót. Wymagania dotyczące zieleni zostały określone w standaryzacji. e)W przypadku wystąpienia nazwy producenta w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub innym załączniku do SIWZ – produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). f)Po stronie Wykonawcy jest aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie uzgodnienia. Wykonawca w swojej wycenie uwzględni koszty dokumentacji i realizacji stałej organizacji ruchu. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie uzgodnienia. Wykonawca w kosztach ogólnych budowy uwzględni wykonanie dokumentacji oraz realizacji w/w prac. g) Wykonawca w cenie ofertowej winien m.in. uwzględnić koszty wszelkich opłat związanych z przebudową kolidującej z zamierzeniem infrastruktury technicznej (np. dopuszczeń wyłączeń, nadzorów, pomiarów itp. żądanych przez gestorów (właścicieli danej infrastruktury). h) Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić: 120 miesięcy gwarancji
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2014 r..
Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 6/III/2013