Archiwum: Marzec, 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 mar 2013

Życzę Państwu Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych ciepła, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju (liczę, że wiosna w końcu do nas zawita),
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 mar 2013

Podłączenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych osiedla Skotniki do miejskiej sieci cieplnej w ramach zwalczania smogu na terenie Miasta Krakowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. odpowiadając na pismo Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki w ww. sprawie informuje, że działania MPEC S. A. na rzecz likwidacji niskiej emisji skoncentrowane są na obszarach o największym stężeniu zanieczyszczeń, w których zjawisko przewietrzania jest utrudnione. Informuje również, że realizacja zasilania instalacji c. o. w budynkach jednorodzinnych osiedla Skotniki byłaby inwestycja niewspółmiernie kosztowną w stosunku do przewidywanej wielkości zapotrzebowania na czynnik grzewczy do celów centralnego ogrzewania.

W podpisanym 15 maja 2012 r. wielostronnym porozumieniu na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie zaangażowane są również Zakład Gazowniczy oraz TAURON Polska Energia, które mają w swojej ofercie propozycję dla segmentu odbiorców „domki jednorodzinne” wyposażonych w piece węglowe.

Dodatkowo informuje, że aby móc zorientować się w technicznych możliwościach podłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej, jego właściciel (zarządca) powinien wystąpić do MPEC S. A. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych, którego wzór znajduje się na stronie www.mpec.krakow.pl. Warunki techniczne wydawane są w ciągu 4 tygodni i stanowią podstawę do określenia warunków organizacyjno-finansowych ewentualnego podłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej. Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy załączyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej budynku oraz informację o ilości pieców przeznaczonych do likwidacji w całym budynku.

źródło: dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 mar 2013

Już w najbliższy piatek tj.22 marca 2013r. w godz. 16.30- 17.45 Dzień Otwarty w SP 25 w ramach Dni Otwartych krakowskich szkół podstawowych.
Podstawówka mieści się na os. Podwawelskim przy ul. Komandosów 29 (jakby ktoś nie wiedział) i jest jedną z najlepszych szkół w naszej dzielnicy!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 mar 2013

W finale Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku znalazło się 12 spośród 65 nadesłanych zgłoszeń. O jego wynikach w głosowaniu zadecydują Internauci. Celem plebiscytu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w 2012 roku i popularyzacja historii.

Wydarzenia do ostatniego etapu plebiscytu wybierało jury w składzie: prof. Wojciech Roszkowski, prof. Andrzej Chwalba, dr Kazimierz Wóycicki, red. Jan Wróbel oraz przedstawiciele portalu historia.org.pl i Muzeum Historii Polski.

Każdy może zagłosować tylko raz i tylko na jedno zgłoszenie. Głosować można do 31 marca br. Wydarzenia i ich numeracja ułożone są według kolejności zgłoszeń (NR 43 – Otwarcie odbudowanego polskiego cmentarza w Koji nad Jeziorem Wiktorii w Ugandzie).
Kliknij tutaj i zagłosuj na wydarzenie historyczne roku 2012

W ubiegłym roku tysiące głosujących za najważniejsze wydarzenie uznało zorganizowanie uroczystego pochówku dowódcy obrony odcinka Wizna kapitana Władysława Raginisa i porucznika Stanisława Brykalskiego. Pasjonatom historii udało się po 72 latach odnaleźć miejsce pochówku bohaterów i zorganizować ponowny pogrzeb wraz honorami godnymi oficerów Wojska Polskiego. Dwa lata temu za najważniejsze wydarzenie internauci wybrało otwarcie nowoczesnej ekspozycji „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.

W gronie finalistów znalazł się projekt pn Odbudowa cmentarza Sybiraków w Koji, w tym konferencja naukowa „Polscy Sybiracy w Afryce Wschodniej 1942-1952″ organizowana przez Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego. Dodam, iż Centrum mieści się na terenie dzielnicy VIII przy ul. Kozienickiej w Forcie Skotniki. GŁOSUJMY NA NR 43!!!

Organizatorami plebiscytu są Muzeum Historii Polski i portal historia.org.pl.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 8 marca 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ-Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXXIX/506/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ-Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 18 marca do 16 kwietnia 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego obszaru „III Kampus UJ-Wschód” zostanie przeprowadzona w dniu 11 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 8 mar 2013

Szanowny Panie Prezesie
Z uwagi na liczne sygnały jakie dotarły do mnie od mieszkańców osiedla oraz społeczności Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21 po ogłoszeniu prasowym dotyczący przetargu na wynajem lokalu przy ul. Komandosów 21, który obecnie zajmuje Klub Sportowy Podwawelski, chciałbym przekonać Zarząd i Radę Nadzorczą do odstąpienia od tego zamierzenia. Koszt zaniechania polityki kulturalno – sportowo – oświatowej przez Spółdzielnie będzie zdecydowanie wyższy od zysków z tytułu najmu.
Komercyjny wynajem w/w lokalu odbije się negatywnie nie tylko na funkcjonowaniu pobliskich placówek oświatowych ale również przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w pobliskich lokalach handlowo-usługowych. Najemcy na pewno odczują spadek liczby klientów, na co dzień uczęszczających na zajęcia do klubu.
Jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami z ponad 10 letnią praktyką zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne przeanalizowanie polityki wynajmu lokali będących w zasobach SM Podwawelska. Położenie oraz cechy przedmiotowego lokalu praktycznie wykluczają inne przeznaczenie poza sportowo-kulturalnym. Jednocześnie dziwi mnie fakt, iż centrum osiedla vis a vis wejścia do szkoły w miejscu, gdzie mogłyby powstać estetyczne parterowe lokale handlowe (w stylu nowopowstającej piekarni) od lat straszą blaszane garaże stanowiące zaplecze magazynowe dla ekip remontowo-budowlanych.
K.S. Podwawelski wychodzi z szeroką oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Jest miejscem codziennych spotkań, co wpływa na integrację i współpracę ludzi z różnych środowisk. Jest placówką wychowawczą z 14 letnią tradycją, która wraz z sąsiadującą Szkołą Podstawową nr 25 i Gimnazjum nr 21 tworzy zdrowe środowisko młodzieży lokalnej. Zawodnicy klubu występują w II lidze ogólnopolskiej tenisa stołowego seniorów, a młodzi tancerze odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.
Pomijając sukcesy sportowe oraz wychowawcze osiągnięcia klubu, działalność K.S. Podwawelski wpływa pozytywnie na infrastrukturę i zewnętrzny wizerunek osiedla na którym nie ma innego ośrodka o podobnej funkcji. W bieżącym roku przy współpracy z K.S. Podwawelski Rada Dzielnicy VIII planuje organizację bezpłatnych kursów samoobrony dla kobiet oraz dnia dziecka na sportowo.
Z wyrazami szacunku

Krzysztof Gacek

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 7 mar 2013

Czekamy również na Państwa projekty do 8 kwietnia 2013 r. znaku graficznego Dzielnicy VIII. Prace należy wysyłać na adres mailowy: rada@dzielnica8.krakow.pl
Po tym terminie komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych propozycji 4 najciekawsze.

Od 15 kwietnia 2013 r. do 15 maja 2013 r. mieszkańcy będą mogli oddać głos na jeden z 12 projektów znaku graficznego.
Autorami poniższych projektów są artyści graficy Marta Kwiatkowska (Dom Kultury ”Podgórze”) oraz Krystian Dziewanowski (autor projektu muralu ‘Uroki Dzielnicy”)

Propozycje znaku graficznego Dzielnicy VIII

Projekty znaku graficznego Dzielnicy VIII

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 6 mar 2013

Najbliższe dyżury Miejskiego Rzecznika Konsumentów w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 odbędą się w dniach:

22 maja, 18 września 2013 r. od 14:00 do 15:00

PS
Wszelkie informacje na temat dyżurów radnych dzielnicy, radnych miasta w siedzibie Rady Dzielnicy VIII – Dębniki znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 6 mar 2013

O projekcie

Wiosną 2013 roku, w trzech krakowskich dzielnicach, rozpocznie się cykl konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć część dzielnicowego budżetu. Remont ulicy, budowa ścieżki rowerowej czy naprawa sygnalizacji świetlnej? Każdy z mieszkańców będzie mógł przedstawić własną propozycję, jednak ostateczna decyzja o jej sfinansowaniu zostanie podjęta w drodze głosowania.

Celem pilotażowego projektu „Dzielnice się liczą!” jest zainicjowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a samorządem w sprawie wydatkowania części środków budżetowych. Jest on niezbędny do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, a więc pieniędzmi pochodzącymi z kieszeni nas wszystkich.

Taka forma konsultacji będzie nieść wiele korzyści. Radni dzielnic zdobędą wiedzę na temat faktycznych potrzeb mieszkańców i będą mieli możliwość bezpośredniego spotkania z nimi. Mieszkańcy zyskają większy wkład w podejmowanie decyzji o ich najbliższym otoczeniu, a ich udział powinien przełożyć się na zainteresowanie sprawami dzielnicy (aktualnie deklaruje je 9,4% mieszkańców Krakowa) i wiedzę o funkcjonowaniu miejskich jednostek pomocniczych. Dziś blisko 60% krakowian nie potrafi wymienić żadnego zajęcia, które mieści się w zakresie prac i kompetencji Rady Dzielnicy. Będąc nie tylko adresatami, ale też współtwórcami rozwiązań, zaangażowanie lokalnej społeczności będzie wyraźnie większe.

źródło: www.budzet.kraków.pl

PS
Jestem gorącym orędownikiem tego projektu jak również wszelkich oddolnych inicjatyw. W tym tygodniu napiszę coś od siebie w tym temacie. Więcej o budżecie partycypacyjnym można przeczytać na www.budzet.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 5 mar 2013

Wzorem innych dzielnic postanowiliśmy stworzyć znak graficzny dla naszej dzielnicy. Duże słowa uznania należą się radnej Urszuli Twardzik, która bardzo zaangażowała się w to przedsięwzięcie.
Artyści graficy: Marta Kwiatkowska (z DK ” Podgórze”) oraz Krystian Dziewanowski (autor projektu muralu ‘Uroki Dzielnicy”) przygotowali projekty. W najnowszym wydaniu gazety „KROPKA” będzie można zapoznać się z projektami logotypów.
Całość przedsięwzięcia została sfinansowana ze środków prywatnych większości radnych dzielnicy VIII.

Każdy z mieszkańców dzielnicy (i nie tylko) może również zaproponować własny pomysł na znak graficzny. Czekamy na Państwa projekty. O wyborze logotypu ostatecznie zdecyduje internetowe głosowanie.