Archiwum: Maj, 2012

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 31 maj 2012

W najbliższą niedzielę (3 czerwca) odbędzie się już 12. edycja „Dnia Otwartego Magistratu”. Hasłem przewodnim imprezy jest „Wielokulturowy Kraków”.

W siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, w Pałacu Wielopolskich od 10.30 do 17.00 na zwiedzających czeka wiele atrakcji.

Uroczystej inauguracji imprezy dokonają: Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

W ramach jubileuszu 20-lecia partnerstwa Krakowa z Orleanem zaprezentowany zostanie pokaz multimedialny „Portrety Joanny d’Arc”.

W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa tradycyjnie zorganizowany zostanie finał 7. edycji spotkań edukacyjnych „UCZEŃ – OBYWATEL”, jego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych.

11. edycja konkursu fotograficznego „Jeden dzień z życia miasta” będzie się odbywać w Foyer Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, natomiast w Muzeum Historii Fotografii zaplanowano wernisaż wystawy pokonkursowej.

Tego dnia otwarte zostaną dla zwiedzających gabinety Prezydenta Miasta Krakowa i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Tradycyjnie zaprezentują się również krakowskie dzielnice. Zapraszam do stoiska „ósemki”!

Dzień Otwarty Magistratu jest częścią obchodów Święta Miasta Krakowa które potrwa od 2 do 5 czerwca 2012. W programie imprezy znajdą się między innymi XII Wielka PGNIG Parada Smoków, Intronizacja Króla Kurkowego, (opisywany wyżej) Dzień Otwarty Magistratu, Uroczysta Msza Święta oraz Uroczysta Sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 31 maj 2012

Na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy VIII podjęliśmy m.in. uchwałę pozytywnie opiniującą następujące parametry podziału środków na poszczególne dzielnice:

30% – kwota stała na dzielnicę

30% – kwota według powierzchni

40% – kwota według ludności

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 maj 2012
Na prośbę mojego kolegi zamieszczam poniższą informację o ankiecie dla studiujących (najlepiej na niepublicznych uczelniach).
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ten stanowi integralną część badań ilościowych, których celem jest identyfikacja działań kształtujących wizerunek uczelni niepublicznych oraz określenie miejsca tych działań w systemie zarządzania szkołą wyższą. Jest to badanie naukowe i ma charakter poufny. Informacje pozyskane przeze mnie będą przetwarzane zbiorczo i posłużą jedynie celom naukowym.

Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na poniższy link:

http://connectpc.pl/badanie/

DZIĘKUJĘ

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 maj 2012

Jutro tj. 26 maja 2012r. o godz. 9:00 tradycyjnie w sali ,,Podwawelskiego” Domu Kultury przy ul. Komandosów 21 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”.

Nie jestem członkiem Spółdzielni ale jako mieszkaniec Podwawelskiego obserwuję inwestycje na naszym osiedlu realizowane przez SM Podwawelska (nowe parkingi, wymiany wid i bram wejściowych, malowanie klatek schodowych, remonty balkonów, pamiętam jak obskurnie wyglądał nie tak dawno pawilon handlowy etc.) i widzę, że wszystko podąża we właściwym kierunku… i dlatego głosowałbym za udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Współpraca Dzielnicy VIII ze Spółdzielnia Mieszkaniową zaowocowała m.in. rewitalizacją placu zabaw na Podwawelskim (niestety zmiany ustawy o finansach publicznych uniemożliwia dalszą współpracę na tym gruncie).

Rewitalizacja placów zabaw dla dzieci

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 maj 2012

CK RUCZAJ (ul.Rostworowskiego 13):  Kino Odkrywców Historii 25 maja (piątek) godz. 18:45.

Film „Przełamywanie strachu” w reżyserii Dariusza Walusiaka oraz dyskusja o tzw. sprawie Pyjasa i Studenckim Komitecie Solidarności.

Gościem specjalnym będzie  eurodeputowany i przewodniczący Stowarzyszenia Maj 77 – Pan Bogusław Sonik.

Oglądaliście film „Trzech kumpli”? POLECAM jest na Youtube!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 maj 2012

KROPKA: Fragment artykułu

Sytuacja może się powtórzyć

Tylko taki wniosek może się nasunąć, ponieważ jak pokazują nasze realia, droga do osiągnięcia wyznaczonego celu bywa czasem bardzo długa. Przykładem może być Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”, jej wieloletnie starania i praca (od 1993 r.) na rzecz usprawnienia systemu kanalizacji osiedla. Potwierdzają to liczne pisma, szereg spotkań, dokumentacja zdjęciowa. Dopiero teraz, jak informuje Wiceprezes Zarządu Spółdzielni ds. technicznych Andrzej Sidziński efektem są działania mające na celu objęcie osiedla Podwawelskiego rehabilitacją (rewitalizacją). W związku z tym opracowano „Program rehabilitacji zabudowy blokowej”. Z kolei jego wynikiem jest plan prac na najbliższe dwa lata mających objąć modernizację istniejącej przepompowni (syfonu pod rzeką Wilgą) i budowę dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Komandosów w celu odciążenia tej sieci oraz remonty (uszczelnienia) istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zostanie też uruchomiona dodatkowa studnia w rejonie ul. Dworskiej. Podjęte zostały działania w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla umożliwienia realizacji prac. Spółdzielnia wykonała także wiele prac remontowych dla eliminowania przenikania wód do piwnic budynków oraz zapobiegania cofkom z kanalizacji. W zakresie wykonanych prac zamontowano zasuwy zwrotne na odpływach kanalizacyjnych oraz zawory pod zlewami we wszystkich węzłach cieplnych, wyremontowano opaski betonowe przy ścianach budynków oraz rury deszczowe spustowe, wykonano remonty uszkodzonych i mocno wyeksploatowanych poziomów kanalizacyjnych, a także remonty najbardziej uszkodzonych posadzek w piwnicach.

____________________________________________________________________________________________

W ubiegłym tygodniu w Radzie Dzielnicy VIII odbyło się spotkanie Radnych z przedstawicielami MPWiK w Krakowie.

Z informacji jakie uzyskałem od vice-prezesa Mieczysława Góry powstaje koncepcja nowej dużej przepompowni (o wydajności 2,5m3/sekundę) która powinna być gotowa po wakacjach. Nowy kolektor ma również zapobiegać zalewaniu przejazdu po Rondem Grunwaldzkim oraz przejazdu i przejścia ul. Konopnickiej. Realizacji możemy się spodziewać najwcześniej w 2014.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 maj 2012

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 maja 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVII/206/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- czwartki: od 13:30 do 15:30

- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Bulwary Wisły” zostanie przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,

- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/ .

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 maj 2012

W barażach o II ligę zawodnicy drużyny tenisa stołowego Witmar Podwawelski pokonali: Olesno 10-7 i Lachowice 10-4 uzyskując automatycznie awans. GRATULACJE!!!

W najbliższy weekend młodzicy KS Podwawelski będą walczyć na Mistrzostwach Polski tenisa Stołowego w Rzeszowie. Trzymamy mocno kciuki!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 maj 2012

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie „nowej” Rady Społecznej Szpitala im. Babińskiego, w której pracach mam przyjemność brać udział.

W obecnej kadencji Rady Społecznej będę pełnił funkcję sekretarza… pragnę jeszcze raz podziękować za zaufanie!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 maj 2012

W dniu 18 maja 2012 r. o godzinie 9 w Gimnazjum Nr 35 przy ul. Limanowskiego w Krakowie odbędzie się X Podgórskie Dyktando. Organizatorzy zaproponowali, aby w pisaniu dyktanda wziął udział również przedstawiciel Rady Dzielnicy VIII… ciekaw jestem czy znajdzie się odważny? Liczę na radnego Maćka Wicherka!