Archiwum: ‘Bez kategorii’ Category

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 sie 2017

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do Parku Dębnickiego!
W sobotę 9 września br startujemy o 15:00

Piknik Rodzinny w Parku Dębnickim

Święto Dzielnicy VIII - Dębniki w Paku Dębnickim

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 8 sie 2017

Dobiega końca remont chodnika przy ul. Twardowskiego zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy miał on być prowadzony od ul. Szwedzkiej do Mieszczańskiej po prawej stronie… a jest po lewej! Jak się sprawa zakończy będę informował… na pewno jej tak nie zostawię! Remont trotuaru (po wspomnianej prawej) zniszczonego m.in. przez parkujące samochody jest bezwzględnie konieczny.

Ulica Twardowskiego wkrótce zmieni się jeszcze bardziej i ma być bardziej zielona, dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego (edycja dzielnicowa). Projekt Zielona Aleja Twardowskiego wygrał w tegorocznej edycji BO bezapelacyjnie! W gronie zwycięzców znalazła się też Biblioteka na os. Podwawelskim!

AKTUALIZACJA:
Chodnik na ul. Twardowskiego od ul. Szwedzkiej po prawej stronie będzie remontowany przez „Zakład Gazowniczy” po wymianie rur gazowych…

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 cze 2017

Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego potrwa ono do 30 czerwca 2017 r. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału i wsparcia projektów związanych z naszą dzielnicą. Jak już głosowałem oto moje wybory:
Projekty ogólnomiejskie

3 punkty – Parki sąsiedzkie dla Krakowa
2 punkty – Zazieleńmy Bulwar Wołyński!
1 punkt – Bulwarami na kółkach

Projekty dzielnicowe

3 punkty – Zielona Aleja Twardowskiego
2 punkty – „NOWOCZESNA BIBLIOTEKA W OSIEDLU PODWAWELSKIM”
1 punkt – Zieleń w parku linearnym na Ruczaju

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 13 kwi 2017

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocny, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja… i mokrego Dyngusa :)

Wesołego Alleluja

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 31 mar 2017

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 marca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXVI/1643/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny

MPZP Osiedle Podwawelskie

MPZP Osiedle Podwawelskie


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

źródło: bip.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 31 mar 2017

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Osiedle Podwawelskie” (jak możemy przeczytać na stronach Biura Planowania Przestrzennego UMK) „będzie planem o charakterze porządkującym. Pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy oraz umożliwi właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych”.

Podziękowania dla Radnego Miasta Krakowa Jerzy Popiel za wsparcie inicjatywy!

MPZP Osiedle Podwawelskie

MPZP Osiedle Podwawelskie

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 mar 2017

Rada Miasta Krakowa na wczorajszej sesji przegłosowała uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Podwawelskie”… o co Rada Dzielnicy VIII Dębniki wnioskowała jeszcze w poprzedniej kadencji.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 lut 2017

Wszystko wskazuje na to, iż wieloletnie zabiegi i starania nie tylko moje przyniosą wreszcie rezultat. Myślę, że bez pomocy Jerzego Popiela (radnego miasta) realizacja tej inwestycji (jak również budowy basenu i sali gimnastycznej na Ruczaju) nie miałaby miejsca… ale z gratulacjami poczekajmy do czasu jak wjadą koparki (być może już na wiosnę tego roku).

Trwają również prace związane z adaptacją mieszkania służbowego w Szkole Podstawowej 25 przy ul. Komandosów na nową świetlicę szkolną… ktoś jednak, wymyślił dodatkowy świetlik aby koszty wzrosły.

- 2 sale gimnastyczne
- nowa świetlica szkolna
- basen przy szkole na Ruczaju

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 sty 2017

O realizację tego zadania zabiegaliśmy od wielu lat (i bardzo wiele osób było w to zaangażowanych) dlatego chciałem serdecznie podziękować wszystkim zwłaszcza radnym miejskim Jerzemu Popielowi i Sławomirowi Pietrzykowi, lista osób, które w ten czy inny sposób wsparły pomysł budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ludwinowskiej jest dość długa więc jeżeli kogoś nie wymienię to z góry przepraszam.
W szczególności dziękuję radnym naszej dzielnicy w szczególności: Renacie Piętce, Pawłowi Skrzypcowi, Arkadiuszowi Puszkarzowi, Piotrowi Turczy, Bartoszowi Paszkowskiemu, Piotrowi Rucockiemu, dyrekcji i pracownikom ZIKiT, Pani Beacie (Sekretarzowi Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, która cały czas koordynowała przebieg pism i podejmowanych interwencji w tej sprawie)… a także redaktorowi Jakubowi Drathowi (z portalu www.lovekrakow.pl) za medialnie nagłośnienie sprawy.
Dzielnica na budowę przekazała niespełna 100.000 złotych pozostała cześć pochodziła z tzw „puli miejskiej”.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 23 gru 2016

Wesołych Świąt, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie dobiega końca.

życzy
Krzysztof Gacek